รายงานความยั่งยืน

การดำเนินงานด้านภาษี

แนวทางการดำเนินงานด้านภาษีของธนาคาร

       ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในความซื่อตรงอันเป็นส่วนสำคัญของค่านิยมหลัก และธนาคารเชื่อมั่นเสมอว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น ธนาคารจึงดำเนินการด้านภาษีอย่างโปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความสุจริต มีการบริหารจัดการและควบคุมเรื่องภาษีอย่างระมัดระวัง และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการยื่นภาษี และเปิดเผยข้อมูลภาษี

การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง

       ธนาคารมีกระบวนการให้ความมั่นใจต่อการดำเนินงานต่อการออกผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยใช้แนวทางเดียวกันทั้งกับพนักงานและผู้บริหารของธนาคาร

       แนวทางนี้สนับสนุนให้มีการขอการวินิจฉัยล่วงหน้าจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเด็นที่มีความสำคัญทุกประเด็นเพื่อลดความไม่แน่นอน อีกทั้งธนาคารยังมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารได้บริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านภาษีอากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ์ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีเป็นประจำ

      นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้ที่ปรึกษาด้านภาษีภายนอก เพื่อขอคำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำในประเด็นภาษีที่ซับซ้อน และโอกาสทางด้านภาษีที่เป็นไปตามกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

       ธนาคารกรุงไทยปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของแต่ละประเทศที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ธนาคารยึดมั่นในหลักการของความโปร่งใส ด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีที่ถูกต้องและสามารถเชื่อถือได้ในการเสียภาษีและการรายงานภาษี เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยื่นและเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

การชำระภาษีและโครงสร้างทางภาษี

       ธนาคารจ่ายภาษีถูกต้องตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ธนาคารเข้าไปดำเนินธุรกิจโดยไม่โยกย้ายมูลค่าที่เกิดขึ้นไปยังประเทศที่เสียภาษีในอัตราต่ำกว่า และไม่ใช้โครงสร้างภาษีที่สร้างขึ้นโดยปราศจากการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ไม่ใช้ดินแดนที่ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือดินแดนปลอดภาษีหรือภาษีต่ำ (Tax Havens) เพื่อการหลีกเลี่ยงภาษี แต่อาจใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนและจัดหาสภาพคล่องให้กับธนาคาร เพิ่มความหลากหลายและลดการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน

การกำหนดราคาโอน

       ธนาคารกำหนดราคาโอนโดยใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื้อขายโดยสุจริต (Arm's Length Principle) และไม่ใช้การกำหนดราคาโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ธนาคารกำหนดราคาโอนสำหรับธุรกรรมระหว่างหน่วยงานภายในธนาคารกรุงไทยโดยใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื้อขายโดยสุจริต นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดเตรียมเอกสารกำหนดราคา ซึ่งรวมถึงเอกสารราคาโอนของกลุ่มบริษัท (Master File) เอกสารราคาโอนภายในประเทศ (Local File) และ รายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report)

การรายงานภาษี

       ธนาคารกรุงไทยมีแนวทางดำเนินงานด้านภาษีที่เน้นความโปร่งใส จึงมีการรายงานภาษีที่ชัดเจน และสะท้อนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตอำนาจ


กรณีที่ 1: ประเทศไทย vs ต่างประเทศ
ประเทศ
ไทย ต่างประเทศ
รายชื่อบริษัท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ (กลุ่มธุรกิจ)
สาขาลอสแอนเจลิส, สาขาพนมเปญ, สาขาคุนหมิง, สาขาเวียงจันทน์, สาขาสิงคโปร์, สาขามุมไบ, สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ, สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง, สาขาเคย์แมน
กิจกรรมทางธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดนดำเนินงานผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ให้บริการเงินกู้ เงินฝาก โอนเงินต่างประเทศ บริการการค้าระหว่างประเทศ บริการแลกเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการธนาคารให้กับลูกค้าธุรกิจ รัฐบาล และหน่วยงานราชการ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และประสานงานกับกลุ่มธุรกิจ
รายได้
97,347 1,257
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี
23,823 275
ภาษีเงินได้สะสม (ปีปัจจุบัน)
4,395 198
ภาษีเงินได้ที่จ่ายไป
3,443 79
จำนวนพนักงาน (FTE)
18,397 70


ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ