รายงานความยั่งยืน

นโยบายความเป็นส่วนตัว
       ในปี 2563 ธนาคารได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของธนาคาร เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือ โอนไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อความโดยสรุปดังนี้
การดำเนินการของธนาคารในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
       ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังครอบลุมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมาย ได้แก่ ข้อมูลชีวภาพ และข้อมูลตามปรากฎในการยืนยันตัวตน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
       ธนาคารได้ระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ที่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ได้แก่ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
ธนาคารได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เพียงพอ ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับประเทศไทย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ธนาคารจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารได้รับข้อมูลดังกล่าวมา ทั้งนี้ ธนาคารอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอใช้สิทธิ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของธนาคารดังนี้ (1) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ (2) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (4) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (5) สิทธิในการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการถอนความยินยอม (7) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (8) สิทธิในการร้องเรียน
การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้านิติบุคคล
       ธนาคารไม่มีเจตนาในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านิติบุคคลหรือข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าประเภทนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในธนาคารเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ