รายงานความยั่งยืน

นโยบายความเป็นส่วนตัว
       ธนาคารให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยจัดระบบเพื่อควบคุมอย่างเข้มงวดและรัดกุม ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัย และการประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ธนาคารจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy ) ของธนาคาร เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) ของพนักงาน (Employee) และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (Visitor or All Concerned) กับธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในเครือ ได้รับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างปลอดภัย รวมถึงการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ และตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy ) ของธนาคาร ธนาคารจึงกำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคาร ไว้ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคาร

ใช้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งธนาคารได้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร รวมทั้ง ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับธนาคาร เพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของธนาคาร

มีผลบังคับใช้กับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ของธนาคารในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ตลอดจนวิธีการที่ธนาคารใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

3. ธนาคารให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล

ของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด

4. ธนาคารจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลรับทราบและยินยอม (เว้นแต่จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) อีกทั้งธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

5. ธนาคารจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่นำไปใช้เกินกว่าที่ได้มีการยินยอมไว้ และใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่ธนาคารได้มีการประกาศไว้ หรือไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่เจ้าของข้อมูล

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data)

เช่น ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ เป็นต้น หากจำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย ธนาคารจะขอความยินยอมจากเจ้าของมูลโดยชัดแจ้ง (เว้นแต่จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) และใช้อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

7. ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

อาทิ บริษัทในเครือ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปหน่วยงานภายนอกหรือต่างประเทศ ธนาคารจัดให้มีข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกหรือประเทศปลายทางให้การคุ้มครองที่เหมาะสม เพียงพอหรือตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บและใช้งาน

ธนาคารจะรักษาเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของธนาคารเอง โดยธนาคารจะดำเนินการเพื่อมิให้ผู้ใดละเมิด เปิดเผย เข้าถึง นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบธนาคาร และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ