รายงานความยั่งยืน

การต่อต้านคอร์รัปชัน

ธนาคารกรุงไทย
ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นองค์กรสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
(Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3


ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บนความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยธนาคารได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงานของธนาคาร บริษัทในเครือ รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคาร หรือกระทำการในนามของธนาคาร ที่ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร ที่เป็นกรอบการดำเนินงานของธนาคาร และรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันในประเทศไทย (รวมถึงประเทศที่ธนาคารได้ประกอบกิจการ) เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของธนาคาร ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมอันเป็นภัยร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติรวมถึงประชาคมโลก โดยผู้ประกอบอาชญากรรมได้อาศัยธนาคารเป็นช่องทางหนึ่งในการกระทำผิดดังกล่าว ซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหานี้ เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว โดยองค์กรระหว่างประเทศชื่อว่า Financial Action Task Force (FATF) ได้กำหนดมาตรการด้าน AML/CFT ในระดับสากล เรียกว่าข้อแนะนำ 40 ข้อ (The Forty Recommendations) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการออกกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ.ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายด้าน Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: AML/CTPF

และมุ่งมั่นมิให้ธนาคารถูกใช้เป็นช่องทางในด้านการฟอกเงินฯ ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และสนับสนุนการก่อการร้าย การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Sanction Lists) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer: KYC) การตรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ทั้งลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า และไม่มีบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง การตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า การรายงานธุรกรรม การตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF และการฝึกอบรม

แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร (First, Second, Third lines of defenses)
ธนาคารมีแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรที่รัดกุม ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด โดยมีมาตรการที่สามาถแบ่งออกได 3 ระดับการสร้างวัฒนธรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ธนาคารกำหนดนโยบายไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ผ่านการดำเนินโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม”เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานกำกับ ตลอดจนถึงระเบียบปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้แก่พนักงานของธนาคารผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เพื่อกำกับดูแลเพื่อป้องกันมิให้ธนาคารมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ด้วยการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) ซึ่งระบุและประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น และได้แผนการกำกับดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Action plan) และแผนการติดตามสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Monitoring & Testing plan) รวมถึงดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่ธนาคารจะมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์

เพื่อให้พนักงานธนาคารยึดมั่นต่อการดำเนินงานด้วยความสุจริต มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ของธนาคารและหน่วยงานกำกับ ธนาคารได้ดำเนินการสื่อสารเพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก และรับทราบถึงแนวปฎิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล และแอปพลิเคชั One Krungthai ในคอลัมน์ รู้ทัน กันพลาด สื่อสารแนวทางการดำเนินงานด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม หรือMarket Conduct จัดกิจกรรม Extra Mission เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเรื่องโทษทางวินัยและความผิดวินัยร้ายแรง โดยให้พนักงานศึกษาความรู้เรื่องโทษทางวินัยและความผิดวินัยร้ายแรง พร้อมลงนามรับทราบปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดผ่านแอปพลิเคชัน One Krungthai นอกจากนี้ ยังมีการเดินสายให้ความรู้ถึงกฎระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การรักษารหัสผ่าน (Password) และเครื่องมือในการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย รวมถึงกระบวนการด้านกฎหมายที่รวดเร็วขึ้น ในปี 2565 พนักงานธนาคารได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจคิดครบ 100%

ธนาคารได้มีการสร้างการตระหนักรู้ผ่านการสื่อสารเรื่องวินัยพนักงาน ผ่านการจัดหลักสูตรอบรมทั้งรูปแบบห้องเรียน และออนไลน์ให้กับพนักงาน และกำหนดให้เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการพนักงานของทุกสายงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบภายใน และกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตลอดจนทบทวนกระบวนการทางวินัย การพิจารณาบทลงโทษให้มีความเหมาะสม สอดรับกับการประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมให้ต่อต้านการคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น
 • การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2565
 • กฏเกณฑ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขต และทีมติดตามและประเมินผลประจำสำนักงานเขต
 • การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • โครงการ Milestone เพื่อลดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของธนาคาร
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลเครดิต
 • การบริหารจัดการข้อมูล และแนวทางปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายใต้ FX regulatory framework ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามแนวมาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2013 และ Information Security Awareness ระบบ BAHTNET
 • หลักสูตรการสร้างความตระหนักทางด้านไซเบอร์
 • SWIFT Security Awareness ประจำปี 2565
 • ความรู้ด้านความเสี่ยงปฏิบัติการ (Operation Loss Data) และการเข้าใช้ระบบงาน eGRC
 • ความรู้เรื่องวินัย โทษทางวินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานสัมพันธ์
 • แนวทางการสอบสวนสําหรับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามแนวทาง First Line of Defense
นอกจากนี้ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คําปรึกษา ตอบข้อหารือ สื่อสารกฎเกณฑ์ นโยบาย และระเบียบภายในธนาคาร ตลอดจนวัดผลการรับรู้และการนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร และยังมีการประเมินผลพนักงาน และการจ่ายผลตอบแทนพนักงานที่เชื่อมโยงกับจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยการกำหนดตัวชี้วัดมาตรฐานของพนักงานรายบุคคล และปรับลดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือการกระทำผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการ กรณี พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและได้รับการพิจารณาให้ได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร ได้กำหนดโทษทางวินัยไว้ 6 สถาน ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ่ายผลตอบแทน เช่น ลดเงินเดือน ระงับการขึ้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน เป็นต้น

ธนาคารได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับต่าง ๆ รวมถึงช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร หากเรื่องดังกล่าวมีความซับซ้อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเรื่องสายงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบทันที ก่อนส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์พิจารณาลงโทษต่อไป
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้า : (Supplier Code of Conduct) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
จรรยาบรรณคู่ค้า : (Supplier Code of Conduct) บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
(0.08 MB) PDF
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ