รายงานความยั่งยืน

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบและข้อบังคับ

       ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์จะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน ตลอดจนถึงระเบียบปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้แก่พนักงานของธนาคาร ให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) จึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันมิให้ธนาคารมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งนอกจากจะทำให้ธนาคารต้องรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับ หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานและชื่อเสียงของธนาคารด้วย

       ธนาคารจึงมีการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) ซึ่งระบุและประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  (Compliance Program) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อันประกอบด้วยแผนการกำกับดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Action plan) และแผนการติดตามสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Monitoring & Testing plan) รวมถึงดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในด้านอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่ธนาคารจะมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร(Compliance Policy) และกฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit Charter)

       นอกจากนี้ การสื่อสารทำความเข้าใจด้านกฎเกณฑ์ (Compliance Communication) และการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์ (Compliance Training) เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ฯ ให้เกิดขึ้นในธนาคารเช่นกัน ซึ่งธนาคารมีการติดตามการออกประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ของหน่วยงานกำกับ (Regulators) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานทุกหน่วยงานของธนาคาร ผ่านการสื่อสารในรูปแบบหนังสือเวียน และหนังสือแจ้งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีการสื่อสารในรูปแบบบทความขนาดสั้น (CLMG Post) ผ่านอีเมล์พนักงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเน้นย้ำให้พนักงานถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วย

       ด้านการอบรมให้ความรู้ด้านกฎเกณฑ์ ธนาคารมีการจัดหลักสูตรอบรมด้านกฎเกณฑ์ให้แก่บุคลากรของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ Classroom และ E-Learning ในหลักสูตรต่างๆ เช่นในปี 2563 ธนาคารมีการจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันการรับ-การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เข้าข่ายเป็นการคอร์รัปชั่น” ให้แก่พนักงานของธนาคาร ตลอดจนถึงบุคลากรของบริษัทในเครือธนาคาร ในรูปแบบ VDO-Conference เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่าง รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น เพื่อประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ของพนักงานธนาคารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสรุปผลได้ ดังนี้ 


การรับรู้ทั่วไป การนำไปปรับใช้
จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)
98.20 % 96.72 %
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น
(Anti-Bribery and corruption Policy)
96.10 % 93.66 %
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ