รายงานความยั่งยืน
เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะสั้น โดยเน้นการลดปริมาณการใช้พลังงาน การใช้น้ำ และการบริหารจัดการของเสียในองค์กร รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ  10  ภายในปี 2565 โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2563


ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำข้อมูลปริมาณของเสียภายในองค์กรเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายระยะสั้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ร้อยละ 10 ภายในปี 2565 โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2563 และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการพัฒนาแผนการกำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets) ซึ่งมีเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส และสนับสนุนแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขตที่ 1)

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขตที่ 2)


ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ