รายงานความยั่งยืน

"ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร"

       ธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินงานสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติงานที่ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี เพื่อมาเป็นคณะทำงานในการรส่งเสริมควบคุมและดูแลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และนำวิธีการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีเป้าหมาย คือ

       นอกจากนี้ ธนาคารมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยในปี 2563 ธนาคารมีการจัดการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED และเครื่องปรับอากาศ  รวมถึงมีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED
ธนาคารได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ LED T5 ทั้งหมด 561 สาขา และในปี 2563 ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 19 สาขา รวมทั้งสิ้น 580 สาขา
ปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น Inverter
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น Inverter
ทั้งหมด 112 สาขา เพื่อใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประหยัดน้ำ
เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ
เช่น การปรับเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือเป็นระบบ Sensor เพื่อไม่ให้น้ำไหลทิ้งโดยไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำในบางพื้นที่ให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น้ำ และปรับแรงดันน้ำสายฉีดชำระให้พอดี โดยจะดำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงสาขา
การบริหารจัดการวัสดุ
       ธนาคารดำเนินนโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษ ผ่านโครงการ Internal Digitization-Paperless Branch เป็นหนึ่งใน Strategic Projects ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยธนาคารต้องการ Digitize กระบวนการทำงานในสาขา โดยตั้งเป้าลดปริมาณการใช้กระดาษระหว่างปี 2561-2565

ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization
ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization
ธนาคารได้ออกแบบเทคโนโลยี Paperless Organization
“Krungthai NEXT รองรับการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ลดการใช้กระดาษ และจัดเก็บสลิปกระดาษประจำวัน”
อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 จำนวนผู้ใช้งานกว่า 9 ล้านคน และมียอดธุรกรรมสูง 1,503 ล้านครั้ง ซึ่งสามารถลดการใช้กระดาษได้สูงถึง 3,216,420 kg และนับตั้งแต่เปิดตัว Krungthai NEXT มียอดธุรกรรมสูงกว่า 6,000 ล้านครั้ง การยืนยันตัวตนโดยเสียบบัตรประชาชน (Dip Chip) โดยในปี 2563 มียอดการทำธุรกรรมจำนวน 16 ล้านครั้งเทียบเท่าการลดการใช้กระดาษได้สูงถึง 34,240 kg
ดาวน์โหลด
ตารางปริมาณการใช้ทรัพยากร
ตารางปริมาณการใช้ทรัพยากร  
(0.08 MB) PDF
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ