รายงานความยั่งยืน


การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจในภาคการเงินอาจจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของธนาคาร จึงผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และมีส่วนร่วมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยกำหนดให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กรและถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ธนาคารยังเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กรและประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย


การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

       ภาคธุรกิจการเงินเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก อาทิ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ปริมาณน้ำประปา การเดินทางของพนักงานเพื่อธุรกิจ ปริมาณขยะหรือของเสีย การใช้กระดาษ เป็นต้น โดยธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการและเกิดประสิทธิผลในการ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของธนาคาร


แนวทางการบริหารจัดการ

  • กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการและเกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • จัดตั้ง “คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยี” เพื่อมาเป็นคณะทำงานในการส่งเสริมควบคุมและดูแลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
  • อาคารของธนาคารมีการจัดการพลังงานในอาคาร ได้แก่ อาคารนานาเหนือ อาคารสุขุมวิท อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารสวนมะลิ ศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่ เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2552
  • กำหนดแนวทางและเป้าหมายการจัดการพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสีย รวมถึงลดการปล่อยมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • มุ่งลดการใช้สารเคมี และจัดให้มีระบบการจัดการของเสียตามแนวคิด “การจัดการขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
  • กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • โดยธนาคารมุ่งสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2565 ได้มีการติดตั้งจุดชาร์ต รถยนต์ไฟฟ้าในบริเวณสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ
ดาวน์โหลด
ตารางปริมาณการใช้ทรัพยากร
ตารางปริมาณการใช้ทรัพยากร  
(0.08 MB) PDF
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ