โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
ทำไมต้องชุมชนบ้านโคกไคร ชุมชนบ้านโคกไคร หมู่บ้านเล็กๆ ใน ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นแหล่ง ...
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุก ...
โครงการ Koh Tao, Better Together
โครงการ Koh Tao, Better Together
ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking ภารกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย คือ การร่วมขับเค ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
ทำไมต้องชุมชนบ้านแม่กำปอง ชุมชนบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
ทำไมต้องชุมชนบ้านสนวนนอก ชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบล สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเขมรโบ ...
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
เกาะเต่า เป็นตำบลหนึ่งของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะเป็นภูเขา ใช้เวลาเดิ ...