โครงการ CSR

กรุงไทย X เยือนเย็น  เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย
กรุงไทย X เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย
"กรุงไทย X เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย" ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนส่งมอบความห ...
กรุงไทย จับมือ UNDP Thailand จัดค่ายเยาวชน สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บ้านเกาะเต่า
กรุงไทย จับมือ UNDP Thailand จัดค่ายเยาวชน สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บ้านเกาะเต่า
จับมือ UNDP Thailand โดยโครงการ BIOFIN ร่วมสนับสนุนค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิง ...
“กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” เปลี่ยนขยะให้เป็นดิน
“กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” เปลี่ยนขยะให้เป็นดิน
ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ และดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก ...
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ พัฒนาการให้บริการทางการเงิน
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ พัฒนาการให้บริการทางการเงิน
การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นเป้าประสงค์หลักของธนาคารกรุ ...
ร่วมคืนผืนป่า ร่วมรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ร่วมคืนผืนป่า ร่วมรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
“ต้นไม้" เป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่เราต้องหวงแหน ร่ว ...
สืบสานหัตถกรรมสิ่งทอ ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
สืบสานหัตถกรรมสิ่งทอ ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
ผ้าไทย ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทยที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุค ...