ข่าว CSR

กรุงไทยยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
อัพเดทวันที่4 พ.ย. 2563

ธนาคารกรุงไทยได้ยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) หรือ UNGP

ธนาคารให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงได้นำหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ UNGP มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความ 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ “การคุ้มครอง” จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการกำหนดนโยบายควบคุมที่เหมาะสม “การเคารพ” ถึงผลกระทบในทางลบที่จะตามมาในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ “การเยียวยา” ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการเยียวยา ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรม และธนาคารจะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ ทั้งการจ้างงาน การทำงาน รวมถึงทางด้านจิตวิทยา ปฎิเสธการกระทำอันแสดงถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้นำหลักปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าของธนาคาร