สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อวงเงินพิเศษ เพื่อพนักงานบริษัทเอกชน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
checkimg
ผ่อนชำระนานสุดถึง 15 ปี
สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
checkimg
ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชนอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อปี)
หลักทรัพย์เป็นประกัน คนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน
หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
MRR MRR +1.5%
หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และธนาคาร Auto Debit หักบัญชีชำระหนี้
MRR MRR +2.0%
หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll) และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
MRR MRR +3.0%
**กรณีธนาคารกำหนดให้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่ผู้กู้ขอยกเว้นคนค้ำประกัน ให้เรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% ต่อปี จากอัตราที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาให้กู้
ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้
หลักทรัพย์เป็นประกัน
15 ปี สูงสุด 5 ล้านบาท
คนค้ำประกัน และยกเว้นคนค้ำประกัน
7 ปี 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 2 ล้านบาท
**เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง MRR +1.50% ต่อปี ถึง MRR +5.00% ต่อปี I อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.57% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | กรณีเลือกใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 15 ปี | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

อาชีพของคุณคือ
มีรายได้ต่อเดือน
บาท
วงเงินที่ต้องการ
บาท
ผ่อนชำระ
สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
  • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นคนค้ำประกัน
  • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นคนค้ำประกัน จะคิดดอเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% จากอัตราปกติ
คุณสมบัติของผู้กู้
  • เป็นพนักงานประจำหรือพนักงานตามสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
  • ผู้กู้มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อเดือน และมีเงินได้สุทธิคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยได้
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
  • มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้
  • เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือเกษียณ อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • หนังสือรับรองของหน่วยงานเอกชน พร้อมสำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
  • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน และหลักฐานแสดงรายได้อื่น (ถ้ามี)

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน | KTB สินเชื่อวงเงินพิเศษ สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น. วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่า สูงสุด 2 ล้านบาท. ผ่อนชำระนานสุดถึง 7 ปี. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, กู้เงินพนักงานบริษัทเอกชน

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย แต่หน่วยงานต้องทำ MOU หักนำส่งให้กับธนาคาร

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

ไม่จำเป็นขอให้มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้ จะเป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

เฉพาะสำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย

สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย แต่หน่วยงานต้องทำ MOU หักนำส่งให้กับธนาคาร

ลูกค้าจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยหรือไม่

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

ผู้ค้ำประกันจำเป็นต้องอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้กู้หรือไม่

ไม่จำเป็นขอให้มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้ จะเป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

สินเชื่อดังกล่าว หน่วยงานเอกชนต้องมีทำบันทึกข้อตกลงเป็นสวัสดิการ(MOU) กับธนาคารหรือไม่

เฉพาะสำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย

สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน ว่ามีทำบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคาร (MOU) ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ