สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

เรียนต่อไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
กู้ได้ตามจริง สูงสุดถึง 10 ปี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไร้กังวล
กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี
checkimg
สร้างโอกาส
กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง
checkimg
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
checkimg
กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ตามหลักประกัน)

- ระดับปริญญาตรี
- การประกอบวิชาชีพ
- บัณฑิตศึกษา

ตามค่าใช้จ่ายจริง เงินฝากเป็นประกัน : ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75%
บุคคลค้ำประกัน : MRR+3%
หลักสูตร International และ English Program จากอนุบาลถึงมัธยมปลาย
ไม่เกิน 300,000 บาท เงินฝากเป็นประกัน : ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75%
บุคคลค้ำประกัน : MRR+3%
รายละเอียดการให้บริการ
เป็นการกู้เงินเพื่อศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ในหลักสูตรระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง

การจ่ายเงินกู้
 • แบ่งจ่ายเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของภาคการศึกษานั้น ๆ
คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย กู้ได้ตามจริง สูงสุด 10 ปี สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ เรียนต่อไม่ใช่เรื่องยาก. ไร้กังวล กู้ได้สูงสุด 10 ปี. ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา. กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, กู้เงินเรียน, เงินกู้เพื่อการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ แต่ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหลักสูตร Inter หรือ English Program ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย สูงสุด 300,000 บาท

สูงสุด 10 ปี

ไม่จำเป็น ผู้กู้เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อได้

ไม่ใช่ เป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีรายได้ที่ต้องการศึกษาต่อ