สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ

เรียนต่อไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
กู้ได้ตามจริง สูงสุดถึง 10 ปี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไร้กังวล
กู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี
checkimg
สร้างโอกาส
กู้เพื่อศึกษาในวงเงินสูง
checkimg
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา
checkimg
กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง

อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ตามหลักประกัน)

- ระดับปริญญาตรี
- การประกอบวิชาชีพ
- บัณฑิตศึกษา

ตามค่าใช้จ่ายจริง เงินฝากเป็นประกัน : ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75%
บุคคลค้ำประกัน : MRR+3%
หลักสูตร International และ English Program จากอนุบาลถึงมัธยมปลาย
ไม่เกิน 300,000 บาท เงินฝากเป็นประกัน : ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75%
บุคคลค้ำประกัน : MRR+3%
รายละเอียดการให้บริการ
เป็นการกู้เงินเพื่อศึกษาต่อในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ในหลักสูตรระดับต่างๆ ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง

การจ่ายเงินกู้
 • แบ่งจ่ายเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของภาคการศึกษานั้น ๆ
คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย กู้ได้ตามจริง สูงสุด 10 ปี สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ เรียนต่อไม่ใช่เรื่องยาก. ไร้กังวล กู้ได้สูงสุด 10 ปี. ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา. กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, กู้เงินเรียน, เงินกู้เพื่อการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ใช่ เป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้มีรายได้ที่ต้องการศึกษาต่อ