สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ

ก้าวสู่อนาคตใหม่อย่างมั่นใจ กับสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศจากกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจ
กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง
checkimg
คล่องตัว
ผู้ไปเรียนต่อสามารถกู้เองได้ หรือ ผู้ปกครองเป็นผู้กู้ก็ได้

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาให้กู้

การค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงินฝากเป็นประกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่าง 2%
หลักทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน
=> MRR-0.75%
บุคคลค้ำประกัน
=> MRR+3.00 %

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง MRR -0.75% ต่อปี ถึง MRR +3.00% ต่อปี I อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.57% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

รายละเอียดการให้บริการ

เป็นการขอกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • การศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • การศึกษาทางด้านภาษา หรือ Intensive Course ก่อนเข้าเรียน
 • การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือ Extensive Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงานเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนตามโครงการ A.F.S.
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะแนวการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสถาบันไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
คุณสมบัติของผู้กู้
 • เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีการรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • เป็นบิดา หรือมารดา ผู้ปกครองหรือญาติ ของนักเรียน นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ 
 • เป็นผู้มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้
  • อายุของผู้กู้ที่เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติ เมื่อนับรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
  • กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ 
  • กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
 • ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การของรัฐ มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/หรือหลักฐานแสดงการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ
 • เอกสารการรับรองจากสถานทูต หรือกงศุล
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

สามารถตรวจสอบได้จาก Link ของ กพ. ได้ที่  https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/edu/international

ไม่จำเป็น สามารถให้ผู้กู้เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อได้

สถาบันการศึกษาต่างประเทศสามารถตรวจสอบได้จากที่ไหน

สามารถตรวจสอบได้จาก Link ของ กพ. ได้ที่  https://learningportal.ocsc.go.th/accreditation/edu/international

ผู้กู้ ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อเองหรือไม่

ไม่จำเป็น สามารถให้ผู้กู้เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อได้