กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID-19

กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ รวมมาตรการช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID-19

กรุงไทย เคียงข้างไทย
เคียงข้างคุณ
รวมมาตรการช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID-19

มาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้า SME และรายย่อย
ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของทางการ
พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
นาน 2 เดือน
สำหรับลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. – 15 ส.ค. 64 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน

ลูกค้าบุคคล
มาตรการที่ 1
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
  • ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ สูงสุด 12 เดือน หรือ
  • พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ
  • พักชำระ เงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน
มาตรการที่ 2
สินเชื่อบุคคล
แบบกำหนดระยะเวลา


ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม สูงสุด 6 เดือน
มาตรการที่ 3
สินเชื่อบุคคล
ประเภทวงเงินหมุนเวียน


เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้ แบบกำหนดระยะเวลา 48 งวด
ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการลูกค้าบุคคล

ลูกค้าธุรกิจ
มาตรการที่ 4

 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู


ดอกเบี้ยพิเศษ
เฉลี่ย 2 ปี ไม่เกิน 2% ต่อปี

ผ่อนนาน
สูงสุด 10 ปี

ค้ำประกัน
โดย บสย. สูงสุด 10 ปี


มาตรการที่ 5

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ


สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

  • สินเชื่อ Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 24 เดือน
  • สินเชื่อ P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน
สำหรับวงเงินกู้ 20-500 ล้านบาท
  • สินเชื่อ Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
  • สินเชื่อ P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน
มาตรการที่ 6

 มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

หลักการพิจารณารับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต*

ราคาซื้อคืน = ราคารับโอน + ต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost) 1 % ต่อปี + ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง -ค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติม

มาตรการที่ 7

โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคง


ลด
การผ่อนชำระ

ตามความสามารถของลูกค้า

ยืด
ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ตามความเหมาะสม

เสริม
สภาพคล่อง

ตามศักยภาพของลูกค้า


ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการ DR BIZ
อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติม


สนใจเข้าร่วมมาตรการ หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
• ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน
• Krungthai Contact Center 02-111-1111