สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

"ความสุขไม่มีวันเกษียณ"
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
checkimg
นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
checkimg
นำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น
checkimg
พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
วงเงินให้กู้
 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 • พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้ ดังนี้
  • ไม่ต้องรอชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
  • ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top up)
  • ในส่วนที่่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
  • ในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่มเติม
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • เลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • กรณีลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ / ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ลดลง (Top up) ผู้กู้จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี และผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
 • สำเนาสัญญากู้ หรือใบเสร็จรับชำระหนี้ที่แสดงรายละเอียดการชำระหนี้รายเดือน (กรณีกู้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น)

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ "ความสุขไม่มีวันเกษียณ" | KTB สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน. กู้ง่าย ขอกู้เพิ่มได้. แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน. นำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, เงินกู้สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จ, เงินกู้คนเกษียณ

คำถามที่พบบ่อย

สามารถนำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไปหรือนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น

สามารถเลือกผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือผ่อนชำระจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว

ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถสมัครได้

ไม่จำกัดอายุของผู้กู้ แต่ต้องมีสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรมสัญญา และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย