สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

"ความสุขไม่มีวันเกษียณ"
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
checkimg
นำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ
checkimg
อัตราดอกเบี้ยต่ำ
checkimg
อนุมัติง่าย อนุมัติไวใน 2 วัน

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
คุณสมบัติผู้กู้
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
วงเงินให้กู้
 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 • ลูกค้ารายเดิมสามารถกู้เพิ่มได้
  • ไม่ต้องรอชำระหนี้เสร็จสิ้น
  • ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top Up)
  • ในส่วนที่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
  • ในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่ม
ระยะเวลาให้กู้
 • สูงสุด 30 ปี
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • เลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ "ความสุขไม่มีวันเกษียณ" | KTB สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน. กู้ง่าย ขอกู้เพิ่มได้. แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน. นำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, เงินกู้สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จ, เงินกู้คนเกษียณ

คำถามที่พบบ่อย

สามารถนำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไปหรือนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น

สามารถเลือกผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือผ่อนชำระจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว

ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถสมัครได้

ไม่จำกัดอายุของผู้กู้ แต่ต้องมีสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรมสัญญา และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

สินเชื่อดังกล่าว สามารถขอกู้ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

สามารถนำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไปหรือนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น

มีรูปแบบการผ่อนชำระแบบใดบ้าง

สามารถเลือกผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือผ่อนชำระจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไม่

ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถสมัครได้

สินเชื่อดังกล่าว มีการจำกัดอายุสูงสุดของผู้กู้หรือไม่

ไม่จำกัดอายุของผู้กู้ แต่ต้องมีสติสัมปชัญญะในการทำนิติกรรมสัญญา และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย