มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ จาก COVID-19

มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ
จาก COVID-19

มาตรการ  สินเชื่อฟื้นฟู

 วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท   
 ระยะเวลาขอเข้ามาตรการ 2 ปี

คุณสมบัติ: ลูกค้าเดิม*
มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน
ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64
แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
(นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)
คุณสมบัติ: ลูกค้าใหม่*
ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท
นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%
และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน ทางธุรกิจและการจดจำนอง


มาตรการ 
พักทรัพย์ พักหนี้

 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท   
 ระยะเวลาขอเข้ามาตรการ 2 ปี

คุณสมบัติลูกค้า**
  • มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62
  • มีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

หลักการพิจารณารับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต**

ราคาซื้อคืน = ราคารับโอนบวก + ต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี + ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ ที่ธนาคารจ่ายตามจริง - ค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและการโอนคืนกลับให้ลูกค้าเจ้าของทรัพย์เดิม

ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

 หมายเหตุ :
*การพิจารณาสินเชื่อฟื้นฟู ขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
**คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการ หลักการพิจารณารับโอนทรัพย์ และการให้สิทธิซื้อคืนทรัพย์ ขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ อ่านเพิ่มเติม ได้ที่นี่