มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ

มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ

ลูกค้าบุคคล
มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ถึง
วันที่ 31 ธ.ค. 64
สินเชื่อบุคคล
ประเภทวงเงินหมุนเวียน

เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
สินเชื่อบุคคล
แบบกำหนดระยะเวลา

ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ
ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

(สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ นานสูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน นานสูงสุด 12 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ
โครงการ DR BIZ
การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า


ลด
การผ่อนชำระ

ตามความสามารถของลูกค้า

ยืด
ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ตามความเหมาะสม

เสริม
สภาพคล่อง

ตามศักยภาพของลูกค้ามาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าธุรกิจ SME
ลูกค้าที่มีสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ วงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า
พัก
พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

สินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุด 6 เดือน (สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ลบ.)
พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
สินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุด 12 เดือน (สำหรับวงเงินกู้ 20 – 500 ลบ.)
ขยาย
ขยายระยะเวลาชำระหนี้

สินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน
เพิ่ม
ขอวงเงินสินเชื่อ Soft Loan เพิ่มได้

- อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2ปี
- วงเงินสูงสุด 20% ของยอดคงค้างสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลชั้นบังคับคดี ที่จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อให้ลูกหนี้ที่อยู่ในชั้นบังคับคดีสามารถแก้ไขหนี้ได้ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์ สำหรับกลุ่มลูกหนี้คดีแดงแก้ไขหนี้ได้ก่อนเข้าสู่ชั้นบังคับคดี สมัครเข้าร่วมมหกรรมฯ ผ่านช่องทาง https://www.1213.or.th/App/DMed/V1
ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564