มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ

มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ

ลูกค้าบุคคล
มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2
( 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 )
สินเชื่อบุคคล
ประเภทวงเงินหมุนเวียน

เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
สินเชื่อบุคคล
แบบกำหนดระยะเวลา

ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ
ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

(สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลูกค้าธุรกิจ
โครงการ DR BIZ
การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า


ลด
การผ่อนชำระ

ตามความสามารถของลูกค้า

ยืด
ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ตามความเหมาะสม

เสริม
สภาพคล่อง

ตามศักยภาพของลูกค้า
สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) สามารถติดต่อขอรายละเอียดมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา