มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ
โดยมีผลตั้งแต่ 22 พ.ค. 63
MLR
5.25%
ต่อปี
MOR
5.82%
ต่อปี
MRR
6.22%
ต่อปี

ลูกค้าบุคคล
มาตรการที่ 1
ลูกค้า
สินเชื่อบุคคล
ภายใต้กำกับ เช่น สินเชื่อ Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
ลูกค้า
สินเชื่อบ้าน
ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 4 เดือน
  • ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • สำเนาบัตรประชาชน
มาตรการที่ 2
ลูกค้าสินเชื่อบุคคล
ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
ลูกค้าสินเชื่อบ้าน 
ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
  • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน
  • ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 6 เดือน

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารที่แสดงรายได้ลดลง (ถ้ามี) เช่น สลิปเงินเดือนที่ลดลง, เอกสารแสดงการพักงานหรือลาออก เป็นต้น

ลูกค้าธุรกิจ
มาตรการที่ 3

ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านทุกราย แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
นาน 6 เดือน

หากไม่ประสงค์เข้าร่วมสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

มาตรการที่ 4
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป
ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
พักชำระหนี้เงินต้น 
สูงสุด 12 เดือน
ขยายระยะเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance  สูงสุด 6 เดือน
มาตรการที่ 5
ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี
พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

หมายเหตุ

  • เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารที่มีสถานะชำระปกติ ที่ยื่นความประสงค์ตั้งแต่ 27 เม.ย. 63
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด