สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เริ่มต้น คงที่ 1 ปี 0.75% ต่อปี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
checkimg
ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1%
checkimg
ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี ผ่อนล้านละ 1,000 บาท ในปีที่ 1
1.ทำประกัน*
0.75 MRR – 2.70 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.60
***EIR: 3.97%
2.ไม่ทำประกัน
0.75 MRR – 2.55 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.70
***EIR: 4.01%
คงที่ 3 ปี ผ่อนล้านละ 3,500 บาท ในปีที่ 1-3
3.ทำประกัน*
1.79 3.00 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.60
***EIR: 3.99%
4.ไม่ทำประกัน
2.09 3.00 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.70
***EIR: 4.03%
ลอยตัว
5.ทำประกัน*
MRR - 3.72 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.50
***EIR: 3.97%
6.ไม่ทำประกัน
MRR - 3.62 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.60
***EIR: 4.00%
ทางเลือกแบบ ธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1%**
คงที่ 2 ปี
1.ทำประกัน*
2.38 MRR – 2.18 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.93
***EIR: 4.11%
2.ไม่ทำประกัน
2.49 MRR – 2.10 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.03
***EIR: 4.14%
คงที่ 3 ปี
3.ทำประกัน*
2.00 3.40 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.93
***EIR: 4.11%
4.ไม่ทำประกัน
2.29 3.40 MRR – 1.50
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.03
***EIR: 4.14%

*ทำประกัน กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
(2) ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
(3) ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
***อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,500 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 1 ต.ค. 2563)
อยากรู้กู้ได้เท่าไหร่?
มีรายได้ต่อเดือน
บาท
ภาระรายจ่าย
ต่อเดือนประมาณ
บาท
ผ่อนชำระ
อัตราค่าธรรมเนียที่ควรทราบ
 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)