จำนองบ้าน จำนองที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ กับสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย ให้คุณนำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ
ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูงสุด ถึง 20 ล้าน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ
- เพื่ออุปโภค บริโภค
- เพื่อสนับสนุนด้าน ESG (ด้านการลดมลภาวะ หรือประหยัดพลังงาน)
   เช่น สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับติดตั้ง EV Charger
   สำหรับรถไฟฟ้า สำหรับซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
   ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
checkimg
วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
checkimg
ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
checkimg
เพียงจำนองหลักประกันที่ปลอดภาระกับธนาคาร
ได้ทั้ง บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยของหลักประกันแต่ละประเภทของสินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

หลักประกัน ผู้ที่มีรายได้ประจำ
(Salary)
ธุรกิจส่วนตัว
(Self Employed)
อัตราดอกเบี้ยต่อปี EIR* อัตราดอกเบี้ยต่อปี EIR*
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ 1-2: MRR -1.50%
หลังจากนั้น: MRR -0.50%
6.82% MRR +1.00% 8.57%
อาคารชุด / อาคารพาณิชย์ ปีที่ 1-2: MRR -1.00%
หลังจากนั้น: MRR
7.31%
ที่ดินเปล่า ปีที่ 1-2: MRR -0.50%
หลังจากนั้น: MRR +1.00%
8.16% -


ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถานบันการเงินอื่น

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี การผ่อนชำระ ดังนี้

 • ผู้มีรายได้ประจำ หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผ่อนชำระ 8,100 บาท/เดือน
 • ผู้มีรายได้ประจำ หลักประกันเป็นอาคารชุด / อาคารพาณิชย์ ผ่อนชำระ 8,500 บาท/เดือน
 • ผู้มีรายได้ประจำ หลักประกันเป็นที่ดิน ผ่อนชำระ 9,100 บาท/เดือน
 • ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว ผ่อนชำระ 9,100 บาท/เดือน

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.57% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 66) | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

คุณสมบัติผู้กู้
 1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
 2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
 3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
 4. ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา
 5. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 6. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
 7. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement )ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน วงเงินสูง ใช้จ่ายได้ตามต้องการ | ธนาคารกรุงไทย เพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home Easy Cash) กู้ง่าย ผ่อนนาน ได้วงเงินสูง เพียงเปลี่ยนบ้านหรือที่ดินเป็นเงิน สินเชื่อบ้าน, อยากมีบ้าน, ดอกเบี้ยบ้าน, กู้ซื้อบ้าน, กู้เงินสร้างบ้าน, กู้เงินต่อเติมบ้าน, ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด, ซื้อทาวเฮาส์, คำนวณผ่อนบ้าน, กู้เงินซื้อบ้าน, คำนวณดอกเบี้ยบ้าน, ผ่อนบ้าน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, กู้ซื้อที่ดิน

คำถามที่พบบ่อย

สามารถกู้ได้ เเต่วัตถุประสงค์ในการกู้ของสถาบันการเงินเดิมเดิมต้องเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับสินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน คือ เพื่ออุปโภคบริโภค

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิช ประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

สามารถสมัครได้

หลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกัน ติดอยู่กับธนาคารอื่น สามารถนำมากู้ได้หรือไม่

สามารถกู้ได้ เเต่วัตถุประสงค์ในการกู้ของสถาบันการเงินเดิมเดิมต้องเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับสินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน คือ เพื่ออุปโภคบริโภค

ลูกค้าจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยหรือไม่

กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจําเป็นต้องทําประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัย กับ ทาง บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.กรุงไทยพานิช ประกันภัย หรือลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดใน กรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับ เงินกู้และส่งกรมธรรมปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อได้หรือไม่

สามารถสมัครได้