สินเชื่อบ้านกรุงไทย
สินเชื่อบ้านกรุงไทย
กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน
สินเชื่อบ้านกรุงไทย
สินเชื่อบ้านกรุงไทย
กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ดอกเบี้ย เริ่มต้นปีแรก 0.5% ต่อปี
checkimg
ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
checkimg
วงเงินกู้สูงสุด 100%
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
สำหรับบ้านใหม่ แคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า
อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี x2
(ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์,
ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1.ทำประกัน*
0.50 MRR – 3.75 MRR – 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.50
2.ไม่ทำประกัน
0.79 MRR – 3.75 MRR – 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.59
คงที่ 3 ปี
3.ทำประกัน*
1.50 3.00 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.50
4.ไม่ทำประกัน
1.79 3.00 3.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.60

อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี X2 +
ธนาคารออกค่าจดจำนองให้**

(ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์,
ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1.ทำประกัน*
0.99 MRR – 3.25 MRR – 2.80 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.89
2.ไม่ทำประกัน
1.29 MRR – 3.15 MRR – 2.70 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.06
คงที่ 3 ปี
3.ทำประกัน*
1.79 3.45 3.45 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.90
4.ไม่ทำประกัน
2.29 3.45 3.45 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.06

ทำประกัน* คือ ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำ MRTA/GLTSP70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
**ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน

สำหรับบ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
1. ทำประกัน**
MRR-5.87 MRR-3.50 MRR-2.55 MRR-1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.90
2. ทำประกัน***
MRR-5.62 MRR-3.50 MRR-2.55 MRR-1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 2.98
3. ไม่ทำประกัน
MRR-5.37 MRR-3.50 MRR-2.55 MRR-1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.06

ทำประกัน** หมายถึง ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ ทำ GLT SP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกัน 15 ปี
ทำประกัน*** หมายถึง ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำ MRTA/GLT SP 70%
ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 MRR = 6.87% (ณ 1 ก.พ. 2563)
อัตราค่าธรรมเนียที่ควรทราบ
 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

สินเชื่อบ้านกรุงไทย | ธนาคารกรุงไทย กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน สินเชื่อบ้าน, อยากมีบ้าน, ดอกเบี้ยบ้าน, กู้ซื้อบ้าน, กู้เงินสร้างบ้าน, กู้เงินต่อเติมบ้าน, ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด, ซื้อทาวเฮาส์, คำนวณผ่อนบ้าน, กู้เงินซื้อบ้าน, คำนวณดอกเบี้ยบ้าน, ผ่อนบ้าน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, กู้ซื้อที่ดิน