ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าทั่วไป (บ้านปลอดภัย)

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าทั่วไป (บ้านปลอดภัย)

ดูแลคุ้มครองที่อยู่อาศัย จากภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน
คุ้มครองภัยธรรมชาติสูงสุด 100,000 บาท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
checkimg
คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ลูกเห็บ
checkimg
คุ้มครองภัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าทั่วไป (บ้านปลอดภัย)
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะภัยจากอากาศ ยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานภัยเนื่องจากน้ำ
ตามมูลค่าทรัพย์สิน
2. ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ
รวมทุกภัยไม่เกิน
20,000 บาทต่อปี
3. ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
   3.1 ภัยจากลมพายุ
80,000 บาท ต่อปี
   3.2 ภัยจากน้ำท่วม
80,000 บาท ต่อปี
   3.3 ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
80,000 บาท ต่อปี
   3.4 ภัยจากลูกเห็บ
80,000 บาท ต่อปี
   3.5 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ตัดไฟ (Breaker) และสายไฟ
5,000 บาท ต่อปี
    4. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
สูงสุดไม่เกิน
วันละ 1,000 บาท
และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 ต่อปี


ตัวอย่างคำนวณที่ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท


เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท)
1 ปี 3 ปี 5 ปี
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีตล้วน)
2,190 5,475 7,643
สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
2,870 7,175 10,016
คอนโด ชั้น 1- ชั้น 7
1,990 4,975 6,945
คอนโด ชั้น 8
2,030 5,075 7,085
คอนโด ชั้น 9
2,070 5,175 7,224
คอนโด ชั้น 10
2,110 5,275 7,364
คอนโด ชั้น 11
2,150 5,375 7,504
คอนโด ชั้น 12
2,190 5,475 7,643
คอนโด ชั้น 13
2,230 5,575 7,783
คอนโด ชั้น 14
2,270 5,675 7,922
คอนโด ชั้น 15
2,310 5,775 8,062
คอนโด ชั้น 16
2,350 5,875 8,202
คอนโด ชั้น 17 ขึ้นไป
2,390 5,975 8,341

หมายเหตุ :

 1. เบี้ยประกันภัยสุทธิ ยังไม่รวมอากรแสตมป์ 0.4% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยและระยะเวลาความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยและสมัครผลิตภัณฑ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. สิ่งปลูกสร้างใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่ใช้เพื่อการพานิชย์)
 2. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) และ/หรือ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
 3. รับประกันสิ่งปลูกสร้าง
  3.1 สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด (คอนกรีตล้วน)
  3.2 สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 4. สถานะผู้เอาประกันภัย : เจ้าของ หรือ ผู้เช่า (ผู้เช่าเลือกทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้เฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง)
 5. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 – 5 ปี

ข้อควรทราบ
 • รับประกันโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์