ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)

ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
(ประกันภัยบ้านมั่นใจ)

คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยให้มั่นใจหายห่วงทั้ง ไฟไหม้,
โจรกรรม และภัยธรรมชาติ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องตรวจทรัพย์สินก่อนสมัคร
checkimg
สมัครง่ายๆ แค่บัตรประจำตัวประชาชน
checkimg
คุ้มครองทรัพย์สินในบ้านจากภัยต่างๆ

ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)
แผนประกันและความคุ้มครอง

แผนที่ 1
1,900
แผนที่ 2
2,500
แผนที่ 3
2,900
แผนที่ 4
3,500
การประกันอัคคีภัย (ความคุ้มครองพื้นฐาน)
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย
1. กรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ / หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ / หรือจากวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
200,000 500,000 700,000 1 ล้าน
2. เสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ลูกเห็บ
20,000
(รวมกันทุกภัย)
การประกันอัคคีภัย (ความคุ้มครองเพิ่มเติม)
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย
1. ขยายความคุ้มครองเพิ่มกรณี ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ต่อภัย
80,000 ต่อภัย
2. ขยายความคุ้มครองเพิ่มกรณี ภัยจากน้ำท่วม
30,000
3. ขยายความคุ้มครอง ความเสียหายอันขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อชิ้น สูงสุด
20,000 30,000 40,000 50,000
หมวดโจรกรรม
ทรัพย์สินหายจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์(จร.2) สูงสุด 20,000 บาทต่อชิ้น
50,000 100,000 150,000 200,000
หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 ต่อครั้ง
50,000 100,000 150,000 200,000
หมวดความสูญเสียด้านทรัพย์สินมีค่า ประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเสียหาย (จากภัยที่คุ้มครองภายใต้หมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมและหมวดโจรกรรม)
15,000
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวรายวัน
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (รายวัน) กรณีอาคารเสียหายและไม่สามารถอยู่อาศัยได้ และต้องเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างการซ่อมหรือสร้างอาคารที่เสียหายขึ้นใหม่ ตามจำนวนวันที่เช่าจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
45,000
ระยะเวลาคุ้มครอง
และเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท)
ราย 1 ปี
1,900 2,500 2,900 3,500
ราย 3 ปี
4,750 6,250 7,250 8,750
ราย 5 ปี
6,630 8,720 10,120 12,210
ราย 7 ปี
8,720 11,470 13,310 16,060

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • รับเฉพาะสิ่งปลูกสร้างภายในประเทศไทยที่เป็นคอนกรีต 80%
  • สำหรับที่พักอาศัยเท่านั้น
  • Waiting Period ในการพิจารณารับประกัน 7 วัน
เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ) | KTB ประกันภัยบ้านมั่นใจ ไม่ต้องตรวจทรัพย์สินก่อนสมัคร สมัครง่าย ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยทั้ง ไฟไหม้ โจรกรรม และภัยธรรมชาติ ประกันอุบัติเหตุ, ประกัน, คุ้มคร้งค่ารักษาพยาบาล, ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล