กรุงไทยเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ

กรุงไทยเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ

คุ้มครองภาระหนี้สิน ไม่เป็นภาระลูกหลาน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ไม่เป็นภาระครอบครัว
checkimg
มีความคุ้มครองให้เลือก ทั้งแบบความคุ้มครองลดลง และความคุ้มครองคงที่

กรุงไทยเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
และเงื่อนไข

Full MRTA Plus MRTA Truncate Plus Full MRTA GLTSP
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองลดลงตามภาระหนี้ ความคุ้มครองคงที่ตามจำนวนเงินเอาประกัน
จำนวนเงินเอาประกันภัย
500,000 บาทขึ้นไป 200,000-499,999 บาท 50,000 บาทขึ้นไป
อายุรับประกัน
ตั้งแต่ 20 – 67 ปี
(เมื่อรวมระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินอายุ 70 ปี)
ระยะเวลาคุ้มครอง
ตั้งแต่
3 - 30
ปี
10 ปี ตั้งแต่
3 - 30
ปี
ตั้งแต่
1 - 15
ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ
ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกัน และระยะเวลาคุ้มครอง
ผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์กรุงไทย
เพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
1. ความคุ้มครองชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางความคุ้มครองของเดือนที่เกิดเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2.1) กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างชัดเจนบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางความคุ้มครองของเดือนที่เกิดเหตุ
2.2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 180 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางความคุ้มครองของเดือนที่เกิดเหตุ
2.3) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยยังคงเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพเกิดขึ้นต่อเนื่องจากข้อ 2.2 ไม่น้อยกว่า 180 วันบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส่วนที่เหลืออีก 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.2)
2.4) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน หลังจากบริษัทจ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.2 ไปแล้วบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ส่วนที่เหลืออีก 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2.2)
3. ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
รับเพิ่มจากสัญญาหลักอีก 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นของสัญญาหลัก ไม่คุ้มครอง
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
สิทธิการลดหย่อนภาษี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สำหรับกรมธรรม์มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไปหักลดหย่อนภาษีในส่วนของเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ตามเงื่อนไขของสรรพากร
  • สามารถนำเบี้ยประกันภัยบางส่วน ประมาณ 30% ของเบี้ยประกันภัยในส่วนของอุบัติเหตุ สำหรับ MRTA Full Plus และ MRTA Truncate Plus ไปหักลดหย่อนภาษีในส่วนของเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์