กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย

กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย

ชดเชยยอดค้างชำระหนี้สินเชื่อของธนาคาร เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
คุ้มครองเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง
เช่น ภาวะโคม่า โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคมะเร็ง เป็นต้น
checkimg
เบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
checkimg
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เพียงตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอฯ เอาประกันภัยเท่านั้น

กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย
แผนประกันและความคุ้มครอง

แผน KPI ระยะเวลาความคุ้มครอง 1-9 ปี แผน TIP ระยะเวลาความคุ้มครอง 1-9 ปี
อายุรับประกันภัย
อายุ 20 ปี – 70 ปีบริบูรณ์
(รวมระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อ
ไม่เกิน 70 ปี และรวมกรณีต่ออายุ)
อายุ 20-70 ปีบริบูรณ์
(รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว
ไม่เกิน 70 ปี)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
2.การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการเจ็บป่วย
3. การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง

    3.1 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
    3.2 ภาวะโคม่า
    3.3 ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
    3.4 ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ
         3.4.1 โรคมะเร็งลุกลามระยะที่ 4
         3.4.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
         3.4.3 โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4
         3.4.4 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
         3.4.5 โรคตับวาย
ทุนประกันภัย/ ตามระยะเวลาความคุ้มครอง (จำนวนงวด) ทุนประกันภัย/ ตามระยะเวลาความคุ้มครอง (จำนวนงวด)
4. การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุต่อวัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน
ไม่คุ้มครอง 500 บาทต่อวัน สูงสุด 90 วัน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับระยะเวลาความคุ้มครอง และทุนประกันภัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  2. รับประกันเฉพาะผู้มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย และที่มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
  3. ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์ การรับประกันภัยของบริษัท   

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และบมจ. ทิพยประกันภัย
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์