ประกันกรุงไทยสินเชื่อปลอดภัย

ประกันกรุงไทยสินเชื่อปลอดภัย

ชดเชยยอดค้างชำระหนี้สินเชื่อของธนาคาร เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
คุ้มครองเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง
เช่น ภาวะโคม่า โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคมะเร็ง เป็นต้น
checkimg
เบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
checkimg
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เพียงตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอฯ เอาประกันภัยเท่านั้น

ประกันกรุงไทยสินเชื่อปลอดภัย

แผนประกันและความคุ้มครอง


 กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลในตาราง

ความคุ้มครอง

ทุนประกัน (บาท)

สินเชื่อปลอดภัย
KPI
(แผน TIP ระยะเวลาความ
คุ้มครอง 1-9 ปี)
สินเชื่อปลอดภัย
TIP
(แผน TIP ระยะเวลาความคุ้มครอง 1-9 ปี)

อายุรับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย
ต้องมีอายุ 20 – 70 ปีบริบูรณ์
(อายุผู้เอาประกันภัย
รวมระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 71 ปี)

อายุ 20-70 ปีบริบูรณ์
(รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 70 ปี)

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

50,000 – 10,000,000

50,000 – 5,000,000

2. การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการเจ็บป่วย

3. การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง
      3.1 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
      3.2 ภาวะโคม่า
      3.3 ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
      3.4 ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
            3.4.1 โรคมะเร็งลุกลามระยะที่ 4
            3.4.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง
                    หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
            3.4.3 โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4
            3.4.4 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
            3.4.5 ตับวาย

50,000 – 10,000,000
ทุนประกันภัย/ ตามระยะเวลาความคุ้มครอง (จำนวนงวด)

50,000 –5,000,000
ทุนประกันภัย/ ตามระยะเวลาความคุ้มครอง (จำนวนงวด)

4. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

คุ้มครอง
10%
ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

-

5. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

-

500 บาท
สูงสุด 90 วันต่อปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย ของ กรุงไทยพานิชประกันภัย(KPI)และทิพยประกันภัย(TIP)

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับระยะเวลาความคุ้มครองและทุนประกันภัย
 2. รับประกันเฉพาะผู้มีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย และที่มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยเท่านั้น
 3. ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท

เงื่อนไขการรับประกันภัย ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย(KPI)

 1. ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ หรือเคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมด้วยสาเหตุของโรคหรือการบาดเจ็บร้ายแรง
 2. ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยได้รับการรักษา หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ว่าเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน  โรคลมชัก โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเกี่ยวกับสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร
 3. ไม่รับประกันภัยผู้กำลังเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือไม่สมประกอบ หรือมีความบกพร่องทางจิต
 4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือดื่มสุรา หรือสิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือเคยรับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษ

ข้อควรรู้

 • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และบมจ. ทิพยประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์