ประกันภัยทรัพย์สิน สบายใจ

ประกันภัยทรัพย์สิน สบายใจ

คุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ครอบคลุมการโจรกรรม พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ , ระบบประปาและท่อน้ำ , ระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
checkimg
คุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสูงสุด 1 ล้านบาท
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย
checkimg
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล

ประกันภัยทรัพย์สิน สบายใจ

รายละเอียดความคุ้มครอง และอัตราค่าเบี้ยประกัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความคุ้มครอง แผน
เริ่มต้น
แผน
สูงสุด
1. อัคคีภัย, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยอากาศยาน, ยวดยานพาหนะ และ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 300,000 20,000,000
2. กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (น้ำท่วม, ลมพายุ, แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 20,000
3. กลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม (น้ำท่วม, ลมพายุ, แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 30,000 2,000,000
4. การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (อาคารคอนกรีต) หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 100% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 
1,000 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
1,000 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้) หรือสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (อาคารไม้) หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 100% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
500 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
500 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
5. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 30,000 2,000,000
6. การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
6.1 การสูญหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
60,000 4,000,000
6.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวอาคารซึ่งเสียหายจากการถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคาร 15,000 1,000,000
6.3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล  15,000 1,000,000
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมสำหรับการประกันภัยโจรกรรม 90,000 6,000,000
7. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมายที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย 300,000 1,000,000
8. ขยายความคุ้มครองถึงเงื่อนไขพิเศษ
8.1 เงื่อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน 50,000 50,000
8.2 เงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 50,000 50,000
8.3 เงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง 50,000 50,000
9. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance (ค่าแรงช่าง) 1,000 บาท ต่อครั้ง
2,000 บาท ต่อปี


เบี้ยประกันภัย (บาท)
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง แผนเริ่มต้น แผนสูงสุด
คุ้มครอง 1 ปี คอนกรีตล้วน 1,950
44,110
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2,230 63,010
คุ้มครอง 3 ปี คอนกรีตล้วน 4,860 110,250
ครึ่งตึกครึ่งไม้ 5,570 157,520


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และค่าเบี้ยฯประกันภัย ตามแผนความคุ้มครองเงื่อนไขการรับประกันภัย

ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจน

 1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
 4. หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสาคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
 5. วัตถุระเบิด
 6. ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
 7. ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
 8. สัตว์ที่มีชีวิต
 9. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสำหรับพกพา เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook), แล็ปท็อป (Lab Top), พ็อคเก็ตพีซี (Pocket PC), พีดีเอ (PDA), อุปกรณ์นำร่อง (GPS), โทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 1. การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 2. การซ่อมแซมระบบประปาและท่อน้ำ
 3. การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 4. การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
 5. กุญแจบ้านสูญหาย
 6. กำจัดสัตว์ดุร้าย
 7. บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล
 8. สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ บางพื้นที่อาจจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าไปให้บริการ กรณีพื้นที่ห่างไกล เช่น ภูเขา, เกาะ, พื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดภาคใต้ การเดินทางอาจจะมีความล่าช้ากว่าปกติ

ข้อควรทราบ

 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 2. รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์