ประกันภัยบ้าน Home Beyond

ประกันภัยบ้าน Home Beyond

ประกันภัยคุ้มครอง 360 องศา คุ้มครองภัยเกิดทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน
คุ้มครองแบบเหนือระดับ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองเหตุทุกภัยธรรมชาติ
checkimg
คุ้มครองเหตุจากการลักทรัพย์ , ความเสียหายของทรัพย์ที่เป็นตัวเงินเหตุจากถูกชิงทรัพย์หรือถูกปล้นทรัพย์
checkimg
ครอบคลุม ความเสียหายต่อตัวกระจกในอาคาร และ อุปกรณ์ไฟฟ้า
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุภายในบ้านที่สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน
checkimg
คุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลทั้งผู้เอาประกันภัย , ภัยต่อบุคคลภายนอกระหว่างเกิดเหตุในที่พักอาศัย
checkimg
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการดับเพลิง , ขนย้ายซากทรัพย์สิน
checkimg
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance
ประกันภัยบ้าน Home Beyond

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง แผนเริ่มต้น แผนสูงสุด
1. ความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด การเฉี่ยวชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากควัน ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล (เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย)
3,000,000
25,000,000
2. ภัยจากน้ำท่วม 300,000 2,500,000
3. การถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะตัวอาคาร การถูกชิงทรัพย์ การถูกปล้นทรัพย์ 300,000 2,500,000
4. การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร 3,000,000 25,000,000
5. ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 300,000 2,500,000
6. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกชิงทรัพย์หรือถูกปล้นทรัพย์
50,000
7. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว สูงสุดไม่เกิน (ต่อวัน) / และไม่เกิน 90 วัน ต่อปีกรมธรรม์ 2,500
8. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย 1,000,000
9. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อคน) สูงสุดไม่เกิน 6 คน 100,000
10. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
300,000 2,500,000
11. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน 300,000 2,500,000
12. ค่าวิชาชีพ 300,000 2,500,000
13. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว 300,000 2,500,000
14. ความเสียหายส่วนแรก (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ สำหรับความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด การเฉี่ยวชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม อุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก) 2,000
15. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Home Assistance (ค่าแรงช่าง) 1,000 บาท ต่อครั้ง
2,000 บาท ต่อปี


ความคุ้มครอง แผนเริ่มต้น แผนสูงสุด
อาคารคอนกรีต 6,428.56 47,552.94
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 8,813.59 67,427.12


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และค่าเบี้ยฯประกันภัย ตามแผนความคุ้มครองเงื่อนไขการรับประกันภัย
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน

 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากโครงสร้างหลัก เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่มและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

เหตุของความเสียหาย ไม่คุ้มครอง

 1. ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การประท้วง การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกบฏ การปฎิวัติ การรัฐประหาร
 2. ความเสียหายจากอาวุธนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี
 3. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน
 4. การเสื่อมสภาพหรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูป การบิดเบี้ยว การสึกหรอ
 5. การกัดกร่อน การผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การผุพัง การบูดเน่า การขึ้นรา การหดตัว การเปลี่ยนแปลงของสี เนื้อวัตถุ หรือความเป็นเงามัน ปฏิกิริยาของแสง สัตว์ แมลง การเป็นตำหนิหรือรอยขีดข่วน
 6. การสูญหายจากการถูกลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคาร
 7. ความเสียหายในขณะที่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นถูกทิ้งร้างหรือมิได้ใช้งาน
 8. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่กลางแจ้ง หรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง จากลม ฝน ลูกเห็บ น้ าค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทราย หรือฝุ่น
 9. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง รื้อถอน ก่อสร้าง
 10. เงิน เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ทุกประเภท เพชรพลอย วัตถุหายาก หนังสือ
 11. อัญมณี ทอง โลหะมีค่า ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรืองานศิลปะ สำหรับความเสียหายที่เกินกว่า 10,000 บาทต่อเหตุการณ์
 12. ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ เอกสาร เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ข้อมูลที่บันทึกโดยระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล รูปแบบ แบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก วัตถุระเบิด
 13. ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งยานใดๆ ที่ดันหรือลากโดยเครื่องยนต์ (รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด)
 14. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รื้อถอน ก่อสร้าง รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ซึ่งความเสียหายเป็นโดยตรงจากการปฏิบัติหรือจากงานที่เกี่ยวข้อง
 15. ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์ส่งน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบิน อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ รวมถึงสระว่ายน้ำ คลอง บ่อน้ำ ท่อลำเลียงต่างๆ อุโมงค์ สะพาน ท่าจอดหรือท่าเทียบเรือทุกประเภท สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ยื่นไปในทะเล ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน
 16. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายอันเป็นผลของการผ่านกระบวนการใดๆ ตามประเภทการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
 17. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง รื้อถนน หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (รวมถึงการถอดเครื่องและการติดตั้งเครื่องจักรเข้าไปใหม่) ซึ่งความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากปฏิบัติการดังกล่าว
 18. ทรัพย์สินที่ได้จัดทำประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
 19. ทรัพย์สินอื่นๆในหมวดเครื่องอุปโภคหรือบริโภค อาทิเช่น เครื่องดื่ม อาหาร เป็นต้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 1. การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 2. การซ่อมแซมระบบประปาและท่อน้ำ
 3. การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (ไม่รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า)
 4. การซ่อมแซมระบบทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
 5. กุญแจบ้านสูญหาย
 6. กำจัดสัตว์ดุร้าย
 7. บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดสวน การกำจัดปลวก/แมลง การตกแต่งภายใน จัดหาช่างเพื่อการซ่อมแซมบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดหาสถานที่บริการสัตว์เลี้ยง เรียกรถพยาบาล และให้ข้อมูลสถานพยาบาล

ข้อควรทราบ

 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 2. รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษ