ประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ

ประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ

อุ่นใจทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ขยายความคุ้มครอง หากเกิดเหตุจากภัยธรรมชาติ ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ, และภัยจากลูกเห็บสูงสุด 2,000,000 บาท
checkimg
ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 20,000 บาท
checkimg
คุ้มครองที่อยู่อาศัยชั่วคราว สูงสุด 100,000 บาท

ประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)  ตามจริง
สูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย
กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน
(ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ
หรือสึนามิ, และภัยจากลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน
20,000 บาท
กลุ่มภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม
(ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ
หรือสึนามิ, และภัยจากลูกเห็บ) ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

10% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย

ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
20,000 บาท
การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 1. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (อาคารคอนกรีต)
  1.1 หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่า มากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
  1.2 หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 100% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
1,000 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน
50,000 บาท

1,000 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท

  2. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้) หรือสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 (อาคารไม้)
      2.1 หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
      2.2 หากความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 100% ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

500 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน
25,000 บาท

500 บาท ต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน
50,000 บาท

ตารางค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟเงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ความคุ้มครองทรัพย์สิน
 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร
 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา สิ่งที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากโครงสร้างหลัก เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่มและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
 • ข้อยกเว้นหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ยกเว้นไม่คุ้มครอง
 1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
 2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
 4. หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสาคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
 5. วัตถุระเบิด
 6. ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
 7. ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
 • ข้อยกเว้นประเภทและพื้นที่ที่อยู่อาศัย
 1. รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินที่มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 2. รับประกันภัยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมถึงบ้านหรืออาคารที่นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เพื่อการค้า การทำธุรกิจ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท
 3. รับประกันภัยเฉพาะอาคารคอนกรีตหรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้ล้วน
 4. คำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ข้อควรทราบ

 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 2. รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์