ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สมัครผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้ สำหรับผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Covid-19
checkimg
สมัครผ่านช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้ สำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ Covid-19
checkimg
พิเศษ สามารถเลือกซื้อเฉพาะแผนโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 หรือแผนคุ้มครองผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 70 บาทต่อปี

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)
แผน
โคม่า 1
แผน
โคม่า 2
แผน
วัคซีน 1
แผน
วัคซีน 2
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19
300,000 500,000 - -
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
- - 500,000 1,000,000
3. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
- - 50,000 100,000
ค่าเบี้ยประกันภัย/ปี (หน่วย: บาท)
300 480 70 120
ช่องทางการจำหน่าย
สาขาของธนาคาร Krungthai NEXT
อายุรับประกันภัย
1 – 60 ปี สูงสุด 99 ปี
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 รวมไม่เกิน 1,000,000 บาท จำกัด 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครอง สำหรับทุกช่องทางการจำหน่ายของบมจ. ทิพยประกันภัย

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์