ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

คุ้มครองเพิ่ม 2 ต่อ ฟรี!
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะโคม่าถึง 1,000,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 150 บาท เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
checkimg
ขยายความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน COVID-19
checkimg
ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว สูงสุด 10,000 บาท

ประกันภัย กรุงไทย COVID-19
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2A แผน 3 แผน 4
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 500,000 1 ล้าน
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 500,000 1 ล้าน
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ
   - ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เท่านั้น อันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 50,000 100,000
4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว / บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย กรณีผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการวินัจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จ่ายตามจริง สูงสุด 10,000 บาท และไม่เกิน 3 ราย
ผลประโยชน์กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 3. และเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันแทน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
500/วัน 1,500/วัน 2,500/วัน 5,000/วัน
ค่าเบี้ยประกันภัย/ปี (หน่วย: บาท)
150 250 450 850
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน
1 ปี – 99 ปี ณ วันขอทำประกัน กรณีสมัครผ่าน Krungthai NEXT ต้องมีอายุตั้งแต่ 15-99 ปี ณ วันขอทำประกัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ไม่คุ้มครองผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
เงื่อนไขอื่น ๆ
จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

หมายเหตุ: 
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 3. ในกระบวนการเรียกร้องสินไหมของบมจ. ทิพยประกันภัย บริษัทฯ จะมอบสิทธิให้ลูกค้าเลือกรับผลประโยชน์ได้ โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือค่ารักษาพยาบาลจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ลูกค้าสามารถเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันได้ตามวงเงินทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
 4. การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหารเชื้อฯ มีผลทั้งสำหรับทั้งกรมธรรม์เดิมและกรมธรรม์ใหม่ทุกแผนความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อฯ ที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 5. สำหรับการสมัครผ่าน Krungthai NEXT ธนาคารให้บริการเฉพาะแผน 2A, แผน 3 และแผน 4

ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์