ประกันภัย กรุงไทย COVID-19

ประกันภัย กรุงไทย
COVID-19

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะโคม่าถึง 1,000,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 150 บาท เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2A แผน 3 แผน 4
การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus; 2019-nCoV)
100,000 100,000 500,000 1 ล้าน
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี
10,000 30,000 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวม ต่อคน ต่อปี (หน่วย: บาท)
150 250 450 850
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน
1 ปี – 99 ปี ณ วันขอทำประกัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
  • ไม่คุ้มครองผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
เงื่อนไขอื่น ๆ
จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

หมายเหตุ: การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์