กรุงไทยใส่ใจคุณ

กรุงไทยใส่ใจคุณ

สบายใจ เมื่อมีภัย สมัครง่าย ทุนประกันภัยสูง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
checkimg
ขยายความคุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
checkimg
ทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ในปีที่ 2 สูงสุด 2,000,000 บาท

กรุงไทยใส่ใจคุณ
ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ปีที่ 1
400,000 500,000 800,000 1 ล้าน
ปีที่ 2 เป็นต้นไป
800,000 1 ล้าน 1.6 ล้าน 2 ล้าน
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 100,000 200,000 200,000
ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000 30,000 40,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000 30,000 40,000 50,000
งินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  ขยายความคุ้มครองเนื่องจากการเจ็บป่วย ต่อวัน สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
1,000 1,000 1,000 1,000
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล ต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 1 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
10,000 10,000 10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อครั้ง ไม่เกิน 10 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือน
1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000 50,000 50,000 50,000
เบี้ยประกันภัยรวม รายปี
20-40
5,130 6,095 6,840 7,970
41-60
5,630 6,595 7,340 8,470
61-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
6,130 7,095 7,840 8,970
เบี้ยประกันภัยรวม รายเดือน
20-40
450 535 600 700
41-60
495 580 645 745
61-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
540 625 690 790

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต หรือมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
 • อายุรับประกันภัย 20-65 ปี
 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย เท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ ให้สิทธิสำหรับผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 แผนประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อควรรู้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548