กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า

กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า

หายห่วงกับอายุที่มากขึ้น ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
อายุรับประกัน 40 – 100 ปี
ณ วันทำประกัน
checkimg
ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาท
ด้วยราคาเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า
checkimg
ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองเพิ่ม 3 เท่า
checkimg
ให้ผลประโยชน์ครอบคลุม
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าเดินทางไปพบแพทย์ และค่ากายภาพบำบัด

กรุงไทย สุขใจวัยเก๋า
ข้อตกลงความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
250,000 500,000 1,000,000
- การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
50,000 100,000 200,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 100,000 200,000
2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
10,000 20,000 50,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000 10,000 25,000
3.ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อ 2.)
- อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
20,000 40,000 100,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 20,000 50,000
4.การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ หากแพทย์ลงความเห็นและสั่งว่ามีความจำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ จะต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือศูนย์บริการที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้บริการพยาบาลพิเศษ เท่านั้น
- กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
500 1,000 2,000
- กรณีพักฟื้นที่บ้านติดต่อจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
1,000 1,500 2,500
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อปี
1,800 3,000 6,000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย
40 - 100 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
  1. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  2. ต้องมีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยเท่านัน
เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
  2. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548