กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ

กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ

สูงวัยอย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ใช่
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจด้วยการรับประกันภัยผู้สูงวัย
อายุรับประกัน 55 ปี-99 ปี
checkimg
ให้ความคุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท
ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาสบายกระเป๋า
checkimg
ให้ผลประโยชน์หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น กระดูกแตกหัก ค่าเลี้ยงดู ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับดูแลที่บ้านพัก

ข้อตกลงความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 300,000 400,000 500,000
- การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างการ
200,000 300,000 400,000 500,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 150,000 200,000 250,000
- ก่อการร้าย
200,000 300,000 400,000 500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 20,000 30,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
20,000 30,000 40,000 50,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ (เพิ่มเติมจากข้อ 1.)
100,000 100,000 100,000 100,000
5. ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (เป็นระยะเวลา 12 เดือน)
60,000
(5,000 × 12 เดือน)
60,000
(5,000 × 12 เดือน)
120,000
(10,000 × 12 เดือน)
120,000
(10,000 × 12 เดือน)
6.ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตรหลานหรือผู้รับประโยชน์ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมถึงการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีละ
40,000 60,000 80,000 100,000
และจ่ายต่อเนื่อง 5 ปี รวมเป็นจำนวนเงิน
200,000 300,000 400,000 500,000
7. ผลประโยชน์ Nursing Home ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังออกจากโรงพยาบาล (ซึ่งต้องนอนเป็นผู้ป่วยในต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อปี
คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรสแตมป์ ต่อปี
1,800 2,400 3,000 3,600

รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย
55 – 99 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลจำนวนผู้เอาประกันและจำนวนสินไหมที่เกิดขึ้นจริง และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและ/หรือข้อมูลอันมีผลทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น
เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
  2. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548