ประกันบำนาญ ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ Life Retire 5

ประกันชีวิตแบบบำนาญ Life Retire 5

ประกันบำนาญ ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ให้คุณวางแผนความสุขอยู่คู่กับคำว่า
“เกษียณ”

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ประกันชีวิตผู้สูงอายุแบบบำนาญระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยสั้น
เพียง 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี การันตีการจ่ายบำนาญ 15 ปี
checkimg
ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนการรับบำนาญ
สูงถึง 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
checkimg
ประกันบำนาญ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 300,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

Life Retire 5 ประกันบำนาญ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ข้อตกลงความคุ้มครองประกันชีวิตผู้สูงอายุ


รายละเอียด Life Retire 5
อายุรับประกัน
25 – 50 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี/ราย 6 เดือน/ราย 3 เดือน/รายเดือน
ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัย
เพศชายอายุ 40 ปี : 521 บาท ต่อจำนวนเอาประกันภัย 1,000 บาท
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) กรณีการเสียชีวิตช่วงก่อนการรับเงินบำนาญ
การเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี บริษัทจะจ่าย 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2) กรณีการเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ
2.1) การเสียชีวิตภายในช่วงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยครบอายุ 60-74 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ หรือ 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) หักด้วยจำนวนเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
2.2) การเสียชีวิตภายในช่วงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 75-85 ปี  บริษัทจะจ่าย 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) หักด้วยจำนวนเงินบำนาญที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด
3) ผลประโยชน์การจ่ายเงินบำนาญ
(อายุ 60 – 85 ปี)
3.1) กรณีเลือกรับเงินบำนาญรายปี : 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี
3.2) กรณีเลือกรับเงินบำนาญรายเดือน : 1.26% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเดือน (มีการรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี)
การใช้สิทธิตามกรมธรรม์
  • สิทธิการเวนคืนกรมธรรม์
  • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period) ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์
  • สิทธิการกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  • สิทธิการแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
พิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยปกติ (Full Underwriting)
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์