ประกันชีวิตผู้สูงอายุ สุขใจวัยเกษียณ ตอบโจทย์ทุกการคุ้มครอง

กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ

สูงวัยมั่นใจ ด้วยประกันชีวิตผู้สูงอายุ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สบายใจด้วยการรับประกันชีวิตผู้สูงอายุ
อายุรับประกัน 55 ปี - 80 ปี (ต่ออายุได้ถึง 99 ปี)
checkimg
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 1,000,000บาท
ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาสบายกระเป๋า
checkimg
บริการ Nursing Care at Home
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังจากออกจากโรงพยาบาล
checkimg
ให้ผลประโยชน์หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น กระดูกแตกหัก เงินช่วยเหลือสำหรับบุตรหลาน หรือ ทายาท / ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ สุขใจวัยเกษียณ มั่นใจทุกการคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง และผลประโยชน์ตามสัญญา ประกันชีวิตผู้สูงอายุ กรุงไทยสุขใจวัยเกษียณ


จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป
300,000 500,000 800,000
- การถูกฆาตรกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างการ
300,000 500,000 800,000
     -  การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 250,000 400,000
- ก่อการร้าย
300,000 500,000 800,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยต์ ไม่รวมก่อการร้าย
15,000 25,000 40,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
30,000 40,000 50,000
4.ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตรหลาน หรือผู้รับประโยชน์ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ(อบ.1) รวมถึงถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีละ
10,000 20,000 40,000
และจ่ายต่อเนื่อง 5 ปี รวมเป็นจำนวนเงิน
50,000 100,000 200,000
5. ค่าใช้จ่ายทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
10,000 10,000 10,000
6. ผลประโยชน์ Nursing Home ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังออกจากโรงพยาบาล (ต้องนอนเป็นผู้ป่วยในต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อปี
คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อคน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
2,300 3,200 4,450
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
6,500 8,950 12,500
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
10,500 14,400 20,200
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
14,300 19,600 27,400
ระยะเวลาเอาประกันภัย 9 ปี
18,000 24,500 34,300

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย
55 – 80 ปี (ต่ออายุถึง 99 ปี)
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลจำนวนผู้เอาประกันและจำนวนสินไหมที่เกิดขึ้นจริง และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย หากมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและ/หรือข้อมูลอันมีผลทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น
เงื่อนไขอื่นๆ
  1. ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
  2. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548