ประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)

ประกันชีวิตสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ อายุ 6 ปี มีให้เลือก
6 แผน ความคุ้มครอง จัดเต็มกับวงเงินรักษาพยาบาลสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
สูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี
checkimg
ต่ออายุได้ทุกปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
checkimg
เหมาะสำหรับลูกค้า ที่มีอาชีพอิสระและพนักงานประจำ
ต้องการได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล
checkimg
รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพเหมาจ่ายจำนวน 10% ของเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ
ตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในระยะเวลา 3 ปีกรมธรรม์ติดต่อกัน

จุดเด่นประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy Ultra
ข้อตกลงความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)
แผนความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง 6 แผน ดังนี้
แผนสมาร์ท แผนบรอนซ์ แผนซิลเวอร์ แผนโกลด์ แผนไดมอนด์ และ แผนแพลทินั่ม
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ
อายุรับประกันภัย
(Age at last birthday)
แผนสมาร์ท แผนบรอนซ์:
อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 6 - 80 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 89 ปี)

แผนซิลเวอร์ แผนโกลด์ แผนไดมอนด์ และ แผนแพลทินั่ม:
อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 11 - 80 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 89 ปี)
ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
1 ปี (ต่ออายุได้ทุกปีจนถึงอายุ 89 ปี)
อาณาเขตคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / และรายเดือน
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรทราบรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์