ประกันวันละบาท (PA365)

ประกันวันละบาท (PA365)

เติมเต็มความคุ้มครอง ด้วยประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกันเพียงวันละ
1 บาท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
สูงถึง 500,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยถูก
เพียงวันละ 1 บาท
checkimg
สมัครง่าย
เพียงเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร สมัครได้ที่สาขาของธนาคาร และ Krungthai NEXT

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง และจำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ
500,000
สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
สูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือ เท้าทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สายตาทั้ง 2 ข้าง หรือ อวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้างขึ้นไป
500,000
สูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา 1 ข้าง
300,000
สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อ)
5,000 – 125,000
รวมผลประโยชน์สูงสุด 500,000 บาท
หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้
250,000
หูหนวก 1 ข้าง
75,000
(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย)
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อปี
365 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกัน
รายเดือนเท่านั้น
สิทธิผู้ขอเอาประกัน
สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์


เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกัน
15 – 60 ปี
ขั้นอาชีพที่รับประกัน
รับประกันเฉพาะขั้นอาชีพ 1 ที่บริษัทกำหนด (ลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร พนักงานบริษัท แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ข้าราชการ)
อื่น ๆ
  1. จำกัดการซื้อ 1 แผนความคุ้มครองต่อปี
  2. ผู้ขอเอาประกันต้องมีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัว และผ่านการพิจารณาของบริษัท
  3. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เท่านั้น
  4. ผู้ขอเอาประกันต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
  5. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์