ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ไลฟ์ สมาร์ท 10/4

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ไลฟ์ สมาร์ท 10/4

ฉลาดเลือก ฉลาดคิด เพื่อชีวิตแบบสมาร์ทๆ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจ
ชำระเบี้ยสั้นเพียง 4 ปี
checkimg
สุขใจ
รับเงินคืนตั้งแต่ปีที่ 4 จนครบกำหนดสัญญา
checkimg
สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Life Smart 10/4
อายุรับประกัน
1 เดือน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
10 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
4 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
50,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปีเท่านั้น
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเอาประกันภัย 1,000 บาท
1,000 บาท
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 – 9 : 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
กรณีการเสียชีวิต
ปีที่ 1 : 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
ปีที่ 2 : 202% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
ปีที่ 3 : 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
ปีที่ 4-10 : 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
กรณีครบกำหนดสัญญา
414% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
  • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
  • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
  • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
พิจารณารับประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์