ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 และประกันสุขภาพเด็กดี 3500

ประกันสุขภาพเด็กดี 2500
และประกันสุขภาพเด็กดี 3500

ส่งผ่านความห่วงใย ใส่ใจทุกย่างก้าว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
อุ่นใจ ด้วยแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก
คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
checkimg
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน*
เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค
checkimg
ผลประโยชน์สูงสุด
ค่ารักษาพยาบาลต่อ การเข้ารับการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 และประกันสุขภาพเด็กดี 3500
ข้อตกลงความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 ประกันสุขภาพเด็กดี 3500
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต (ทุกกรณี) จากแบบประกันไอโพรเทค 85
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก
(ขั้นต่ำ 800,000 บาท)
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก
(ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท)
กรณีอายุครบ 85 ปี
เมื่อครบกำหนดสัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท เมดิแคร์ คิดส์ ณ ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี ส่วนสัญญาหลักคุ้มครองตลอดชีพจะยังคงความคุ้มครองต่อจนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี
ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน
1.1 ก) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,500 3,500
ข) ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
5,000 7,000
โดย ก) และ ข) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 วัน
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
800 900
1.3 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 20 ครั้งต่อปี)
1,200 1,300
1.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
65,000 85,000
1.5 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
9,750 13,500
1.6 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
19,500 27,000
1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
20,000 30,000
1.8 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน
1.9 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษา พยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน
ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติ การผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
6,000 8,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
6,000 9,000
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้ การจ่ายรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.2 1.3 1.7 และ 1.9 เสมือนว่าค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นในฐานะผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์สูงสุดแต่ละแบบต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
720,250 963,500

ตารางเบี้ยประกันภัย แผนประกันสุขภาพเด็กดี 2500/3500  (หน่วย: บาท)
ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 ประกันสุขภาพเด็กดี 3500
เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง
1 เดือน
32,798 32,014 43,010 42,030
1 ปี
32,910 32,086 43,150 42,120
2 ปี
33,030 32,166 43,300 42,220
3 ปี
33,158 32,254 43,460 42,330
4 ปี
33,302 32,358 43,640 42,460
5 ปี
33,446 32,462 43,820 42,590
6 ปี
19,606 18,574 25,020 23,730
7 ปี
19,766 18,686 25,220 23,870
8 ปี
19,942 18,814 25,440 24,030
9 ปี
20,126 18,934 25,670 24,180
10 ปี
20,318 19,078 25,910 24,360

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
อายุรับประกัน
อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 10 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • สำหรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล (พิเศษ) สำหรับเด็ก “สมาร์ท เมดิแคร์ คิดส์”คุ้มครองถึงอายุ 11 ปี
 • สำหรับสัญญาหลัก ไอโพรเทค 85 (WLNP85) คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 85 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
 • แผนประกันสุขภาพเด็กดี 2500 สัญญาหลัก ไอโพรเทค 85 (WLNP85) จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักขั้นต่ำ 800,000 บาท
 • แผนประกันสุขภาพเด็กดี 3500 สัญญาหลัก ไอโพรเทค 85 (WLNP85) จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
 • สัญญาประกันชีวิตหลัก : เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ : เบี้ยปรับเพิ่มตามช่วงอายุ โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุ ขั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
100% จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก หรือ เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ปี
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
 • พิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยปกติ (Full Underwriting)
 • นับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ WLNP85 เข้ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิมที่มีผลบังคับอยู่ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการตรวจสุขภาพตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • กรณีลูกค้ามีแผนประกันสุขภาพ iChild, MEA+, แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป iKid, แผนประกันสุขภาพดี 4200/6200, แผนประกันสุขภาพตรงใจ และแผนประกันสุขภาพสุดคุ้มอยู่แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการรับประกันแผนประกันสุขภาพเด็กดี 2500 และประกันสุขภาพเด็กดี 3500
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมผู้ชำระเบี้ยปะกันภัย (WPD01) หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยปะกันภัย (WPDD01) เท่านั้น
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์