สุขภาพดี 4200/6200

สุขภาพดี 4200/6200

ลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จ่ายผลประโยชน์เพิ่มอีก 70%
ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์สำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และหมวดค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผนตามเงื่อนไขบริษัทฯ
checkimg
ผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
สูงถึง 30,000 บาท(สำหรับสุขภาพดี 4200) และ 36,000 บาท (สำหรับสุขภาพดี 6200)
checkimg
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
10,000 บาท (สำหรับสุขภาพดี 4200) และ 14,000 บาท (สำหรับสุขภาพดี 6200)

สุขภาพดี 4200/6200
ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดและผลประโยชน์ความคุ้มครอง
แผน 4200 แผน 6200
อายุรับประกัน
11-65 ปี
กรณีอายุครบ 85 ปี
100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (สัญญาเพิ่มเติม MEA+)
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน)
4,200 6,200
2. ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) โดยจำนวนวันในข้อ 1 + 2 สูงสุด 75 วัน
8,400 12,400
3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล สูงสุด 75 วัน
1,000 1,200
4. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อครั้ง (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 20 ครั้ง/ปี)
1,400 1,600
5. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางผ่าตัด/วางยาสลบ)
100,000 บาท 120,000
(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด)
6. ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง (ตามอัตราที่กำหนดในตารางผ่าตัด/วางยาสลบ)
15,000 18,000
7. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง
30,000 36,000
8. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง (รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ)
35,000 45,000
(รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด)
9. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง (ภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล)
10,000 14,000
10. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
10,000 12,000
11. ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการเข้าพักรักษาตัวต่อครั้ง
800,000 1,100,000
ค่าชดเชยรายวัน (สัญญาเพิ่มเติม MEB)*
1. ค่าชดเชยกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุด 365 วัน)
1,000
2. ค่าห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน/การรักษา)
2,000
3. กรณีผ่าตัดและหัตถการ (สูงสุด 5 วันต่อการรักษาพยาบาล และสูงสุด 15 วันต่อปีกรมธรรม์)
2,500

หมายเหตุ *สัญญาเพิ่มเติมมีลักษณะเป็นสัญญาแบบต่ออายุปีต่อปี โดยเงื่อนไข ผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในปีต่ออายุ
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย : อายุตั้งแต่ 11 ปี- 65 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 85 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547 
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์