ประกันสุขภาพ สูงวัยฟิต

ประกันภัยสุขภาพสูงวัยฟิต

เลือกประกันสุขภาพที่คุณต้องการ อุ่นใจยามเจ็บป่วย ด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง
เคลมง่าย ได้เงินไว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้สูงวัย อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล
checkimg
คุ้มครองครบ ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ
checkimg
ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เพียงแสดง E-Care Card เพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่ รพ. ในเครือข่ายทั่วประเทศ
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 51-70 ปี และสามารถต่ออายุได้จนถึง 80 ปี
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 12,000 บาทต่อปี
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัยสุขภาพ สูงวัยฟิต
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
)
1.การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
300,000 600,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
100,000 200,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (รวมกันไม่เกิน 365 วัน)
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน
3,000 5,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU ต่อวัน
6,000 10,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บ ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
6,000 10,000
- ค่าบริการรถพยาบาล
จ่ายตามจริง
- ค่ากายภาพบำบัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
จ่ายตามจริง
- ค่าปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)
10,000
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริง
2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
ผลประโยชน์กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
30,000
3.การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง/วัน และรวมสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)
- 1,000 - 2,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
 1. รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 51 – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 80 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 2. จำกัด 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์
 3. ผู้เอาประกันทุกรายต้องกรอกคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 4. ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 5. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 6. กรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ อ้างอิงตามประกาศของกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และแนวทางปฏิบัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย และการจัดบริการผู้ป่วย COVID-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 มกราคม 2565
 7. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 8. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  8.1) หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  8.2) หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 9. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 10. มีบัตรประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลในโครงการของบมจ. ทิพยประกันภัย
 11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากอายุผู้ขอเอาประกัน และประวัติการเรียกร้องสินไหม
ข้อควรทราบ
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย จำกัด 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โป รดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์