สัญญาประกันสุขภาพเพิ่มเติม ดับบลิวพี ฟิต (WP Fit Rider) สัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี บียอนด์ (

สัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี ฟิต (WP Fit Rider) สัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี บียอนด์ (WP Beyond Rider)

หมดกังวลเมื่อเกิดการทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หมดกังวลการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก หากมีเหตุทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(TPD)หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
checkimg
คุ้มครองยาวนานรับประกันภัยถึงอายุ 70 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยของสัญญาหลัก)
checkimg
ซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาา

ประกันสุขภาพ WP Fit Rider
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
รายละเอียด

ประเภทแบบประกัน
สัญญาเพิ่มเติม ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตหลัก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีประกันชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับตัวเอง หรือครอบครัว และยังต้องการให้การประกันชีวิตยังคงมีความคุ้มครองต่อเนื่อง ถึงแม้จะประสบเหตุจนทำให้เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (ขึ้นกับสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อ) โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีอาชีพทั่วไป เช่น พนักงานประจำ กลุ่มคนทำงานอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุที่รับประกันภัย : 16 - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย / ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :
  • ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตหลัก หรือ เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปี แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • จำนวนเงินความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม :
  • เท่ากับเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก (ไม่สามารถซื้อจำนวนเงินความคุ้มครองที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักได้)
 • วงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อผู้เอาประกันภัย :
  • พิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยนับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักที่มีผลบังคับและแนบสัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี ฟิต (WP Fit), ดับบลิวพี บียอนด์ (WP Beyond), พีบี ฟิต (PB Fit) และ พีบี บียอนด์ (PB Beyond) เข้าด้วยกัน
 • ข้อกำหนดอื่นๆ ที่สำคัญ :
  • แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา อาชีพอิสระ เช่น หมอดู นักดนตรีอิสระ นักเขียน นักลงทุน ฯลฯ อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากับ 1.50 เท่า ของอัตราปกติ
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ในภายหลังได้ ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิตหลักเท่านั้น
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมดับบลิวพี ฟิต และสัญญาเพิ่มเติมดับบลิวพี บียอนด์ ในกรมธรรม์เดียวกันได้
 • สัญญาประกันชีวิตหลักที่สามารถแนบได้ : สามารถแนบกับสัญญาประกันชีวิตหลักได้ตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สิทธิการลดหย่อนภาษี : ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้
 • หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย : พิจารณารับประกันแบบตามหลักเกณฑ์การรับประกันปกติ (Full underwriting)
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี ฟิต (WP Fit) สัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี บียอนด์ (WP Beyond)
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง* โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุดังกล่าว และการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง* หรือได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรก* ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)** แล้ว โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระหลังจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุดังกล่าว และการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
หมายเหตุ
* การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรงใน 50 โรคที่คุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมดับบลิวพี บียอนด์ (WP Beyond) เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม ** ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) : 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นสำหรับสัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี ฟิต (WP Fit) และ ดับบลิวพี บียอนด์ (WP Beyond) กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง : ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 2. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 3. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 4. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 5. การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 6. ความบกพร่องทางร่างกาย การป่วย หรือบาดเจ็บ ที่เกี่ยวข้องกับการทุพพลภาพที่แพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจน ซึ่งผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือวันต่ออายุสัญญากรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 7. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
  1. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
  2. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจ เทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
  3. ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้

ข้อยกเว้นสำหรับสัญญาเพิ่มเติม ดับบลิวพี บียอนด์ (WP Beyond) กรณีการป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง : ไม่คุ้มครองการป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง

 1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 3. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 4. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์      ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์