ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY

อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองแบบเลือกได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
เลือกผลประโยชน์ตามความต้องการ
ทั้งความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ค่าชดเชยรายวัน และโรคร้ายแรงสามารถเติมเต็มความมั่นใจ โดยเพิ่มความคุ้มครองด้านอื่นด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้
checkimg
มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card)
ให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลในเครือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY

ข้อตกลงความคุ้มครองประกันสุขภาพ

แผน A
(หน่วย: บาท)
แผน B
(หน่วย: บาท)
แผน C
(หน่วย: บาท)
แผนความคุ้มครองแบบบังคับ
1. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
100,000 200,000 300,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
15,000 30,000 50,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (รวมกันไม่เกิน 365 วัน)
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน
2,000 3,000 4,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU ต่อวัน
4,000 6,000 8,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บ ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
4,000 6,000 8,000
- ค่าบริการรถพยาบาล
จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุด 365 วัน)
จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริง
2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
ผลประโยชน์กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
แผนความคุ้มครองแบบไม่บังคับ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
3. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ต่อครั้ง
1,000 1,500 2,000
(จำกัด 1 ครั้ง/วัน และสูงสุด 30 ครั้ง/ปี)
แผนความคุ้มครองแบบไม่บังคับ ค่าชดเชยรายได้ ตามจำนวนวันที่ต้องเข้ารับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
4. การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
1,000 ต่อวัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
แผนความคุ้มครองแบบไม่บังคับ ผลประโยชน์โรคร้ายแรง
5. จ่ายผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง ดังนี้
โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, โรคไตวายเรื้อรัง, ภาวะโคม่า, การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, ตับวาย, โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000

หมายเหตุ
 1. อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 – 70 ปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี โดยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 2. อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุผู้ขอเอาประกันและแผนความคุ้มครองที่เลือก ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันภัยและสมัครใช้บริการผ่าน Krungthai NEXT
 3. ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 4. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับในครั้งแรก
 5. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่ผลประโยชน์โรคร้ายแรงบังคับครั้งล่าสุด
 6. ผลประโยชน์โรคร้ายแรงไม่คุ้มครองกรณีการตรวจพบโรคดังกล่าวภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากผลประโยชน์มีผลบังคับครั้งแรก กรณีที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ต่อเนื่องจากครั้งแรกให้เริ่มนับระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ผลประโยชน์โรคร้ายแรงบังคับครั้งล่าสุด
 7. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้นด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  2. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 8. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 9. ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากอายุผู้ขอเอาประกัน และประวัติการเรียกร้องค่าสินไหม
ข้อควรทราบ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548