ประกันอุบัติเหตุ – ประกันสุขภาพ กรุงไทย PM 2.5

ประกันภัย กรุงไทย PM 2.5

ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 แบบ เจอ จ่าย จบ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองแบบ เจอ จ่าย จบ
สูงสุด 200,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 216 บาท ต่อปี
คุ้มครองโรคร้ายแรงเช่น โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตก
ประกันภัย กรุงไทย PM 2.5
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคตับวาย
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ภาวะโคม่า (ไม่รวมการโคม่าที่เป็นผลมาจากสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด)
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
50,000 100,000 200,000
เบี้ยประกันภัยรวม ต่อคน ต่อปี (หน่วย: บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ 20 – 30 ปี
216 431 861
อายุ 31 – 40 ปี
484 968 1,935
อายุ 41 – 50 ปี
1,048 2,096 4,191
อายุ 51 – 60 ปี
2,284 4,567 9,133
อายุ 61 – 64 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
3,858 7,714 15,428
เงื่อนไขการรับประกัน บมจ. ทิพยประกันภัย
1. อายุรับประกัน
20 ปี – 60 ปี ณ วันขอทำประกัน (สามารถต่ออายุได้ถึง 64 ปี)
2. เงื่อนไขสุขภาพ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท
3. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือโรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 2 กรมธรรม์ มีระ
 • ยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน
 • เบี้ยประกันภัยมีการปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ขอเอาประกัน

ข้อควรรู้
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์