ประกันสุขภาพ ออฟฟิศซินโดรม สมาร์ท แคร์

ประกันภัย ออฟฟิศซินโดรม สมาร์ท แคร์

ดูแลชาวออฟฟิศด้วยความคุ้มครอง 14 กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ครอบคลุมค่ารักษาด้วยแพทย์ทางเลือก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ
checkimg
ให้ความคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD โรคที่มีสาเหตุจาก Office Syndrome
checkimg
ให้ความคุ้มครองการรักษาแพทย์ทางเลือก
checkimg
มีผลประโยชน์ชดเชยเงินเป็นรายวันจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
checkimg
ซื้อได้ที่ช่องทาง Krungthai Next และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกันภัย ออฟฟิศซินโดรม สมาร์ท แคร์
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
แผน 1
(หน่วย: บาท)
แผน 2
(หน่วย: บาท)
แผน 3
(หน่วย: บาท)
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
150,000 250,000 500,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
30,000 50,000 100,000
คุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรค ดังต่อไปนี้
จ่ายตามจริง
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • โรคริดสีดวงทวาร
 • การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
 • การอักเสบติดเชื้อที่ไตและกรวยไต
 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • โรคนิ้วล็อค หรือภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
 • อาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
 • การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ หรือพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ
 • โรคไมเกรน
 • ภาวะวุ้นตาเสื่อม
จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์)
50,000
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
50,000
จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
15,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากการป่วยเฉพาะโรค
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การฝังเข็ม และ/หรือ ไคโรแพรคติกตามคำสั่งแพทย์ อันเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • โรคริดสีดวงทวาร
 • การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
 • การอักเสบติดเชื้อที่ไตและกรวยไต
 • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • โรคนิ้วล็อค หรือภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
 • อาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม
 • การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ หรือพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ
 • โรคไมเกรน
 • ภาวะวุ้นตาเสื่อม
 • โรคตากุ้งยิง
คุ้มครอง
จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้งต่อวัน
1,000 1,500 2,000
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
30,000 45,000 60,000
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
500
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการป่วยเฉพาะโรค ด้วยโรคเช่นเดียวกับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
500
ช่วงอายุรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวม ราย 1 ปี (บาท)
(รวมอากรแสตมป์และภาษี)
อายุ 20 - 30 ปี
3,700 5,300 7,300
อายุ 31 - 40 ปี
4,000 5,700 7,900
อายุ 41 - 50 ปี
5,000 7,200 10,100
อายุ 51 - 60 ปี
6,200 9,000 12,800
ช่วงอายุ 61 - 65 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
6,900 10,000 14,500
ช่วงอายุ 66 - 70 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
7,400 10,900 16,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์)
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 3. รับประกันภัยเฉพาะชั้นอาชีพ 1, 2 และ 3 เช่น เจ้าของกิจการ, พนักงานประจำสำนักงาน, รับราชการ, นักศึกษา
 4. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 5. ความคุ้มครองการป่วยด้วยโรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 6. สำหรับความคุ้มครองเฉพาะการป่วย (ยกเว้นโรคริดสีดวงทวาร Hemorrhoids) จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. สำหรับความคุ้มครองการบาดเจ็บ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
ข้อควรทราบ
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์