ประกันสุขภาพ เฮลธ์ สุขใจคิดส์

ประกันสุขภาพ เฮลธ์ สุขใจคิดส์

หมดห่วง 5 โรคร้ายในเด็ก พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5 โรคร้ายที่พบบ่อยในเด็ก
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากโรคไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่ (รวมไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่ H1N1) , โรคมือ เท้า ปาก, โรคอาหารเป็นพิษและโรคลำไส้, โรคหัดและหัดเยอรมัน สูงสุด 10,000 ต่อครั้ง
checkimg
ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป
รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) สูงสุด 500,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 2,510 บาทต่อปี
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัย เฮลธ์ สุขใจคิดส์
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกัน (หน่วย:บาท)

แผน 1

แผน 2

อายุรับประกันภัย
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 500,000
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 250,000
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000 50,000
3. การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 1 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
2,000 5,000
4. ค่ารักษาพยาบาล จากการเจ็บป่วย ทั้งกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ด้วยโรค ดังต่อไปนี้
4.1 โรคไข้เลือดออก
2,000 10,000
4.2 โรคไข้หวัดใหญ่ (รวมไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่ H1N1)
2,000 10,000
4.3 โรคมือ เท้า ปาก
2,000 10,000
4.4 โรคอาหารเป็นพิษ โรคลำไส้
2,000 10,000
4.5 โรคหัดและหัดเยอรมัน
2,000 10,000
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
20,000 100,000

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)

แผน 1

แผน 2

1 ปี
2,510 4,100
3 ปี
7,080 11,400

เงื่อนไขการรับประกันภัย :
  1. รับประกันภัยอายุระหว่าง 1- 15 ปี บริบูรณ์
  2. มีสัญชาติไทย เท่านั้น
  3. ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการและไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคลมชัก / โรคหัวใจ / โรคความดันโลหิตสูง ที่เคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ / โรคเบาหวาน ที่ต้องใช้อินซูลิน หรือเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ / โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ / โรคมะเร็ง / โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV / โรคภาวะหายใจอุดกั้น / โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก / ตีบ) / โรคพิษสุราเรื้อรัง / โรค SLE/DLE / มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ) หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ
ข้อควรรู้
  • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์