ประกันสุขภาพ ทิพย เฮลท์ 15000

ประกันภัย ทิพย เฮลท์ 15000

คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกเรื่องสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์นี้ จำหน่ายบนแอปฯ
Krungthai NEXT เท่านั้น)
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองสุขภาพครบ จบในแพคเกจเดียว
เบี้ยประกันราคาเดียว 15,000 บาทต่อปี ทุกช่วงอายุ
checkimg
จัดเต็มค่ารักษาทั้งเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
แบบผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก
checkimg
ไม่ต้องสำรองจ่าย
แสดงบัตรประชาชน เพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่ รพ. ในเครือข่ายกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
checkimg
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท
(ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันสุขภาพ ทิพย เฮลท์ 15000
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (หน่วย:บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ
15 – 40 ปี
อายุ
41 – 50 ปี
อายุ
51 – 60 ปี
1. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
400,000 250,000 200,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
80,000 50,000 40,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (รวมกันไม่เกิน 365 วัน)
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน
4,000 2,500 2,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU ต่อวัน
8,000 5,000 4,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บ ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
4,000 2,500 2,000
- ค่าบริการรถพยาบาล
จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง (จำกัด 1 ครั้ง/วัน และรวมสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)
1,500 1,000 900
3. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
ผลประโยชน์กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000
อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ต่อราย ต่อปี (หน่วย: บาท)
15,000

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์