ประกันสุขภาพไอแคร์ (iCare)

ไอแคร์ (iCare)

อุ่นใจยามเจ็บป่วยด้วยประกันโรคร้ายแรงไอแคร์ (iCare) กรุงไทย
ให้ความคุ้มครอง 90 โรคร้าย ครอบคลุมทุกระยะ สูงสุด 5 เท่าของทุนประกัน เคลมง่าย ได้เงินไว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 90 โรค ครอบคลุมทุกระยะ
checkimg
เคลมได้หลายครั้ง ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 เท่า
checkimg
เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรค
สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 18 ปี สูงสุด 6 เท่าของทุนประกัน
checkimg
ไม่ต้องจ่ายเบี้ย เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรก
checkimg
ใส่ใจดูแล มอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก
checkimg
ประกันโรคร้ายแรงความคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท

ซื้อประกันโรคร้ายแรงไอแคร์ (iCare)

ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง และผลประโยชน์ตามสัญญา ประกันโรคร้ายแรง ไอแคร์ (iCare)

ไอแคร์ (iCare)
อายุรับประกัน
1 เดือน – 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ถึงอายุ 85 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลักขั้นต่ำ
100,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
แผนความคุ้มครอง
มีให้เลือก 8 แผนความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสัญญาประกันภัย
1) การเสียชีวิต
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2) กรณีครบกำหนดสัญญา
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก
3) คุ้มครองโรคร้ายแรง
คุ้มครองโรคร้ายแรง 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย มะเร็ง อวัยวะสำคัญ ระบบประสาท หัวใจ และอื่นๆ โดยแต่ละกลุ่มสามารถเคลมได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น
25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค


ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะปานกลาง
50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค


ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค


ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษในเด็ก
คุ้มครองเพิ่มเติม 10 โรคในเด็ก 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค รวมสูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค


ความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง
ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งแรก


ส่วนลดสำหรับครอบครัว
รับส่วนลดพิเศษทุกกรมธรรม์เมื่อซื้อกรมธรรม์สำหรับสมาชิกในครอบครัว* (ซื้อพร้อมกันตั้งแต่ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป)


* บุคคลที่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ สามีภรรยา พ่อ แม่ บุตร ปู่ ย่า ตา ยาย และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน โดยจะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ ได้แก่ ใบทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ เมื่อยื่นขอทำประกันชีวิตของสัญญาเพิ่มเติมนี้แก่บริษัท

การใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • สิทธิ์การเวนคืนกรมธรรม์
 • สิทธิ์การกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (Free look period)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา (ETI)
 • สิทธิ์การแปลงกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ (RPU)
สิทธิการลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อควรทราบรู้
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราเบี้ยประกันภัยได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์