ประกันสุขภาพ – ไข้เลือดออก

ประกันภัย ไข้เลือดออก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคไข้เลือดออก พร้อมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 75,000 บาท ต่อครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
checkimg
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้สูงสุด 2,000 บาท/วัน
checkimg
ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 180 บาท ต่อราย ต่อปี
ประกันภัย ไข้เลือดออก
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกัน (หน่วย:บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

อายุรับประกันภัย
1 – 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัครทำประกัน
1.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคไข้เลือดออก*
100,000 200,000 300,000
2.การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากโรคไข้เลือดออก ต่อครั้ง*
20,000 50,000 75,000
3.เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อันเนื่องมาจากโรคไข้เลือดออก ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง)
1,000 1,500 2,000
อัตราเบี้ยประกันภัยรวม ต่อราย ต่อปี
180 350 520

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคไข้เลือดออก

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. ไม่คุ้มครองการปรากฏ หรือทราบอาการอันเนื่องมาจากโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก (Waiting Period)
 2. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้ง หรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุจากโรคไข้เลือดออก มีเงื่อนไขดังนี้
  (1) หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สอง ซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  (2) หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้

 • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์