ประกันสุขภาพ – กรุงไทย สุขภาพสุขใจ

กรุงไทย สุขภาพสุขใจ

ประกันสุขภาพเด็กที่คุ้มครองครอบคลุม ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ตามแผนประกัน)
checkimg
เบี้ยประกันคุ้มค่า คุ้มครองแบบเหมาจ่าย
ทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card)
checkimg
เบี้ยประกันสามาถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

กรุงไทย สุขภาพสุขใจ

ข้อตกลงความคุ้มครอง


กรุงไทย สุขภาพสุขใจ กรุงไทยสุขภาพสุขใจพลัส
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
100,000 200,000 300,000 300,000
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ย
25,000 50,000 75,000 75,000
1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
5,000
ต่อวัน
5,000
ต่อวัน
5,000
ต่อวัน
5,000
ต่อวัน
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
10,000
ต่อวัน
10,000
ต่อวัน
10,000
ต่อวัน
10,000
ต่อวัน
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพัก รักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วัน)
5,000 5,000 5,000 5,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
การมีส่วนร่วมจ่าย
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)
ไม่มี
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000 2,000
2. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000 2,000
(ข้อ 1 และ ข้อ 2 คุ้มครอง 1 วันต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
หมวดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)
- ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- จำกัดความรับผิดการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
50,000 50,000 50,000 50,000


เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ กรุงไทยสุขภาพสุขใจพลัส
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
อายุ 16 - 30 ปี
5,400 7,000 11,700 15,800
อายุ 31 - 40 ปี
5,500 7,700 12,800 17,300
อายุ 41 - 50 ปี
6,300 8,100 14,000 18,500
อายุ 51 - 60 ปี
8,600 12,100 20,000 27,000
อายุ 61 - 70 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)*
11,800 16,600 27,400 37,000

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย
โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อายุรับประกันภัย
 • 16 ปี – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP)
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ
มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น
การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและการตรวจสุขภาพ
ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ คือ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (นับวัน เดือน ปีเกิดคำนวณ)
ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา)
ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)
 1. จำนวน 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป
 2. จำนวน 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้
  - เนื้องอก,ถุงน้ำ,หรือมะเร็งทุกชนิด
  - การตัดทอนซิล,หรือดีนอยด์
  - ริดสีดวงทวาร
  - นิ่วทุกชนิด
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
  - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  - เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  - โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม
 1. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
 2. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
เงื่อนไขอื่นๆ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าเบี้ยประกันภัย/แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแผนระหว่างปีกรมธรรม์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
 4. มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card) ให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ

ข้อควรรู้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548