ประกันสุขภาพ ไอชิลด์ (iShield)

ไอชิลด์ (iShield)

หมดกังวลกับโรคร้าย หายห่วงกับ
ค่าใช้จ่าย รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 70 โรค
ระยะเริ่มต้น 20 โรค และระยะรุนแรง 50 โรค
checkimg
เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาอายุสัญญา
และรับประกันต่อต่ออายุ ณ ปี ถัดไป
checkimg
เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษี
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ประกันสุขภาพ ไอชิลด์ (iShield)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
iShield 05 iShield 10 iShield 15 iShield 20
อายุประกันภัย
1 เดือน – 52 ปี 1 เดือน – 51 ปี 1 เดือน – 56 ปี 1 เดือน – 52 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
100,000 - 5,000,000 บาท
เอกสารประกอบการพิจารณาประกันภัย
สำเนาบัตรประชาชน

ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์