ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ธนาคารกรุงไทย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3, 3+ และ 2+)

เลือกความคุ้มครองระยะสั้นได้พร้อมเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก
เฉพาะ ต่อครั้ง 1,000(สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) เฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท ประเภท 3+และ ประเภท 2+
checkimg
สามารถเลือกความคุ้มครองระยะสั้นได้
สำหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+และ ประเภท 2+

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3/ประเภท 3+/ ประเภท 2+
ความคุ้มครอง (บาท)
ประเภท 3 ประเภท 3+ ประเภท 2+
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุดต่อครั้ง
- 100,000
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุดต่อครั้ง
- 100,000
- กรณีรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม สูงสุดต่อครั้ง
-
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดต่อคน
50,000 100,000
- ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดต่อคน
50,000 100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุดต่อครั้ง
200,000
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก ต่อคน เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง
500,000
เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง
10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดต่อครั้ง
1,000,000
ค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง
-
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก เฉพาะกรณีเป็นฝ่ายถูก ต่อครั้ง
- 1,000
(สูงสุด 2 ครั้ง/ปี)
อายุรถยนต์ที่ขอเอาประกันภัย
ไม่จำกัด 1,000
ไม่เกิน 20 ปี
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (12 เดือน) (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2,099.34 5,998.42 6,998.87
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
3,199.30 6,998.87 8,398.43
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
3,799.37 6,599.76 7,599.32
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 180 วัน (6 เดือน) (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110)
- 3,299.88 3,800.64
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210)
- 3,999.66 4,399.84
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320)
- 3,700.06 4,199.75
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 90 วัน (3 เดือน) (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110)
- 1,700.23 1,999.83
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210)
- 2,100.41 2,300.50
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320)
- 1,900.32 2,199.92

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ :

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) ให้ความคุ้มครอง 5 ที่นั่ง
 2. รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัส 210) ให้ความคุ้มครอง 5 ที่นั่งสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ และให้ความคุ้มครอง 12 ที่นั่ง สำหรับประกันรถยนต์ประเภท 3
 3. รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) ให้ความคุ้มครอง 2 ที่นั่งสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ และให้ความคุ้มครอง 3 ที่นั่ง สำหรับประกันรถยนต์ประเภท 3
 4. รับประกันอายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี สำหรับประเภท 2+ และ 3+ และไม่จำกัดอายุรถยนต์ สำหรับประเภท 3
 5. รับประกันสำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ต้องไม่ใช้สำหรับการรับจ้างหรือเช่า
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
ข้อควรทราบ 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์