ประกันอุบัติเหตุ – ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3, 3+, 2+ และ 2+ Gold) ธนาคารกรุงไทย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3, 3+, 2+ และ 2+ Gold)

คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
24 ชม.
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์สูงสุด 30,000 บาทต่อปี
checkimg
มั่นใจในทุกเส้นทาง พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
checkimg
ความคุ้มครอง ประเภท 2+ และ 3+ ลูกค้าเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้เองตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนและรายปี
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3, 3+, 2+ และ 2+ Gold)
ข้อตกลงความคุ้มครอง


ความคุ้มครอง
ประเภท 3 ประเภท 3+ ประเภท 2+ ประเภท 2+ Gold
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่เอาประกัน
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุดต่อครั้ง
- ไม่เกินทุนประกันภัย
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุดต่อครั้ง
- - ไม่เกินทุนประกันภัย
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดต่อคน
50,000 100,000
- ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดต่อคน
50,000 100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุดต่อครั้ง
200,000
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอก ต่อคน เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง
500,000
สูงสุด
10,000,000
1,000,000
สูงสุด
10,000,000
- ความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดต่อครั้ง
1,000,000 2,500,000
ค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง
-
ความคุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ ต่อปี
- 20,000 30,000
เงินชดเชยรายได้รายวัน จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมสูงสุดไม่เกิน 7 คน และต่อคนไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง)
กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
- 1,800/วัน
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้
- ฝ่ายถูก
- 1,000
- ฝ่ายผิด
- 500
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
- คุ้มครอง
อายุรถยนต์ที่เอาประกัน
ไม่จำกัด 2-20 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ รายปี (บาท)
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
- 100,000
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
1,899 5,400 6,400 7,200
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2,900 - - -
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง
4,200 - - -
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
3,200 - 7,000 7,800
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
- 200,000
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
- 6,100 7,100 7,900
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
- - 7,700 8,501
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
- 300,000
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
- 6,800 7,800 8,600
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
- - 8,400 9,200
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
- 400,000
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
- - 10,400 11,200
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
- - 10,700 11,500
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
- 500,000
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
- - 11,200 12,000
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
- - 12,000 12,800แผนความคุ้มครองระยะสั้น ระยะ 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน
ประเภท 3+ ประเภท 2+
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่เอาประกัน
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก
100,000/ครั้ง
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุด
- 100,000/ครั้ง
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000/คน
- ค่ารักษาพยาบาล
100,000/คน
- การประกันตัวผู้ขับขี่
200,000/ครั้ง
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. ไม่เกิน
500,000/คน
สูงสุด
10,000,000/ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000/ครั้ง
ความคุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์
- -
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)
ราย 6 เดือน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
3,300 3,800
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
3,300 3,800
ราย 3 เดือน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
1,701 2,000
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
1,701 2,000
ราย 1 เดือน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
1,300 1,400
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
1,300 1,400

หมายเหตุ :

  1. รับประกันอายุรถยนต์ 2-20 ปี สำหรับประเภท 2+ และ 3+ และไม่จำกัดอายุรถยนต์ สำหรับประเภท 3
  2. รับประกันสำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ต้องไม่ใช้สำหรับการรับจ้างหรือเช่า
  3. ผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น และความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ข้อควรทราบ 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์